„Mezi plody, které zrají z vytrvalého úsilí o věrnost Božímu zákonu, je třeba zvláště ocenit ochotu manželů podělit se o své zkušenosti s jinými manžely. K mnoha jiným podobám povolání laiků k apoštolátu přibyl zvláště cenný způsob: pomoc těm, kteří se nacházejí ve stejné situaci. Manželé naplňují své apoštolské poslání tím, že se stávají průvodci jiných manželů. Mezi všemi formami křesťanského apoštolátu je potřeba tuto cestu považovat za jednu z nejvhodnějších.“ (Humanae vitae, 26)

dvojicaTento text sv. Pavla VI. je „zakládající listinou“ Ligy pár páru. Právě na tuto výzvu reagoval John Kippley a v roce 1971 založil v USA The Couple to Couple League. Je jedním ze základních charismat

Čítať ďalej


V minulém čísle jsme uveřejnili pozvání ke studiu na Institutu Jana Pavla II., které je již několik let možné v Čechách i na Slovensku. Základem pro tuto sérii článků je naše ročníková práce na téma „Etická dimenze kurzů přirozeného plánování rodičovství“.

PPR1 naše vlastní cesta Když jsme před více než dvaceti lety vstupovali do manželství, měli jsme z přípravy základní informace o přirozeném plánování rodičovství (PPR) a o tom, že antikoncepce „není v pořádku“. Vzali jsme to jako fakt a rozhodli se to respektovat… ale už během prvních měsíců a let našeho manželství jsme si kladli řadu otázek a nenacházeli jsme nikoho, kdo by nám na ně dokázal dát uspokojivou odpověď. Nerozuměli jsme

Čítať ďalej


„Tato... nauka je založena na Bohem ustanoveném nerozlučném spojení obou významů manželského styku, totiž pro jednotu v lásce a pro plodnost. Vzájemné propojení obou významů nesmí člověk svévolně narušit. V souladu se zákony vepsanými do samotné přirozenosti muže a ženy manželský styk svou vnitřní povahou manžela a manželku spojuje nejužším poutem a současně je činí způsobilými dát vznik novému životu. Při zachování obou podstatných skutečností, to znamená významu pro jednotu v lásce a pro plodnost, je manželský styk projevem vzájemné a pravé lásky a směřuje k rodičovství. (Humanae vitae, 12)

obr. 141 3Jan Pavel II. se v závěru svých katechezí odvolává právě na tento text Humanae vitae. Znovu nám připomíná, že pokud v „řeči těla“

Čítať ďalej


PPR4„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě: z lásky ho povolal k životu a současně ho určil k lásce. Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního společenství lásky. Když tvoří Bůh člověka podle svého obrazu a udržuje ho ustavičně v bytí, vkládá do lidské přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a odpovědnost k lásce a společenství. LÁSKA je proto základní a přirozené povolání každého člověka.“ (Familiaris consortio, 11)

     Když se zaposloucháme do příběhu stvoření, načrtnutého v prvních dvou kapitolách knihy Genesis, uvědomíme si, že hybnou silou všeho je LÁSKA. Bůh z lásky tvoří člověka, daruje mu vše, co potřebuje pro svůj život. Pomáhá mu pochopit, že „není dobré,

Čítať ďalej


rec tela„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, neosvojí-li si ji a nemá-li na ní živou účast." (Redemptor hominis, 10)
     Rodina je první školou lásky, které se nám dostává… od prvních okamžiků svého života by dítě mělo zakoušet bezpodmínečnou lásku matky a otce. Pokud se ve svém životě setká s láskou, může si ji postupně osvojovat, učit se na ni odpovídat – úsměvem, pomocí, tím, že dokáže občas zapomenout na sebe a ustoupit, rozdělit se se sourozenci…
     Každý člověk má během svého dospívání (a samozřejmě i později) bezpočet příležitostí

Čítať ďalej