Používame cookies. +
Plodnosť nie je problém, ale dar - je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru chce odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní ( či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť). Každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu (aj keď je nepravidelný) a každý muž je schopný porozumieť cyklu svojej manželky - to je odkaz a skúsenosť mnohých žien a mužov, ktorí kurz už absolvovali. Takže kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov, prípadne snúbencov a Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti a cykle.  

Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Kurz zároveň vytvára priestor na zoznámenie sa s ďalšími ľuďmi, ktorí nechcú používať antikoncepciu (uznávajú rovnaký životný štýl - Kultúru života) a aj po jeho absolvovaní si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa.

Ako kurz prebieha a čo tvorí jeho obsah?
 
Ideálny a osvedčený model kurzu STM predstavuje úvodné stretnutie a po ňom tri na seba nadväzujúce pokračovania. Pri tomto modele kurzu každé stretnutie trvá cca 75-90 minút.

Obsah úvodného stretnutia tvorí:
 • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
 • predstavenie života v rytme cyklu ženy a jeho porovnanie s antikoncepčným spôsobom predchádzania tehotenstva (v štyroch oblastiach - spoľahlivosti, dopade na zdravie, vzťahy medzi mužom a ženou a na počatý ľudský život)
 • predstavenie symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti a jednotlivých príznakov ženskej plodnosti
Náplňou II. stretnutia kurzu je: 
 • vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
 • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
 • predstavenie pravidiel, ktoré ohraničujú, ktorým konkrétnym dňom začína neplodnosť po ovulácii
 • nepravidelné cykly a vysvetlenie  "nevysvetliteľných" tehotenstiev pripisovaných zlyhaniu prirodzených metód

Náplňou III. stretnutia kurzu je: 

 • krátke opakovanie
 • pravidlá pre určenie konca I.fázy cyklu (do kedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
 • pomoc pri dosiahnutí počatia

Náplňou IV. stretnutia kurzu je: 

 • krátke zopakovanie
 • popísanie neštandardných zmien príznakov plodnosti a riešenie týchto situácií  (hobľovanie, priemerovanie bazálnych teplôt, viacnásobný výskyt hlienu, dvojitý vrchol hlienu, anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním)
 • návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
 • prechod a jeho zákonitostii
Súčasťou druhého a tretieho stretnutia je aj praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov z Cvičnej príručky STM, na ktorých si poslucháči overia, či teoretickej časti dostatočne porozumeli, aby bez obáv mohli hodnotiť svoj vlastný záznam. Jednotlivé stretnutia kurzu na seba nadväzujú a medzi II. a III. stretnutím ako aj III. a IV. stretnutím sa odporúča mesačný odstup, aby ženy mali možnosť hneď v priebehu kurzu zbierať skúsenosti z vlastných cyklov, konzultovať prípadné nejasnosti a pod priamym vedením učiteľského páru robiť hodnotenia prvých vlastných záznamov.  
 
Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť sa aj na inej réžii kurzu, napr. len na troch stretnutiach, pričom ale dľžka jednotlivých stretnutí sa predĺži na cca 90-120 minút, keďže obsah celého kurzu čo sa týka tém býva zachovaný. 
 
Finančná stránka kurzu.
Úvodné /prvé stretnutie kurzu je vždy zadarmo a nezaväzuje k účasti na celom kurze. V prípade, že bude zo strany poslucháčov záujem absolvovať aj ďalšie stretnutia kurzu LPP prosí o kurzovný príspevok. Jeho výška (za celý kurz, nie za jednotlivé ďalšie stretnutia) je 20€ za pár resp. jednotlivca (ak sa zúčastňuje kurzu sám). Kurzu sa môže zúčastniť aj ten, kdo z finančných dôvodov nemá na to, aby uhradil celú výšku kurzovného.

Organizovanie kurzu.
 
Kurzy v mieste bydliska učiteľského páru, si organizujú a zabezpečujú samotné učiteľské páry.
Mimo miesta bydliska učiteľských párov, kurzy organizujú samotní záujemcovia tak, že sa nakontaktujú na najbližší učiteľský pár alebo priamo na ústredie LPP a oznámia svoj záujem o kurz STM. Spoločne potom upresnia termín a miesto konania kurzu.
Lektori LPP prídu urobiť kurz všade tam, kde oň prejaví záujem aspoň 4 -5 párov alebo jednotlivcov.

Ak by sa stalo, že hoci o kurz máte záujem, ale je vás menej, ozvite sa, spoločne nájdeme riešenie.  
 
Kurz Podnosť nie je problém, ale dar! vás pozýva porozumieť reči svojho tela a byť vnímaví aj na reč Ducha. Sme presvedčení, že aj vy zistíte a zažijete, že plodnosť je  skutočný nádherný dar pre vaše manželstvo.  

Neváhajte. Zavolajte nás!
 
Radi sa s vami stretneme