pudingos1(Je to niekde uvedené v Biblii alebo je to z cirkevnej tradície? Alebo to vyplýva z manželských sľubov?)

     Odpoveď na túto otázku máme aj v katechizme, aj v encyklike Humanae vitae: nie je to z rozhodnutia Cirkvi, ani z jej vyhlásenia. Je to dané prirodzeným zákonom, prirodzenosťou človeka. Tak ako znenie fyzikálneho zákona, napr. gravitačného nie je skutočnosťou preto, lebo to tak Newton definoval. On to vyslovil, spoznal – ale nie je tvorcom, autorom gravitácie.
     Podobne je to aj s prirodzeným zákonom: jeho autorom je Stvoriteľ, poznávame ho rozumom z usporiadania prírody a iných zákonitostí. Mohli by sme povedať, že je to logika stvorenia. A aby sme ho ľahšie spoznali, je potvrdený Cirkvou, ktorá je matkou a Učiteľkou – teda Cirkev má právo i povinnosť vyjadriť sa.
     Takže Cirkev opakovane vyjadrila, že ona sama nie je autorom prirodzeného zákona – ani toho o manželskom živote. Prirodzený (na základe prirodzeného zákona), alebo „normálny“ sex je taký, ktorý má súčasne oba významy: zjednoducjúci a prokreatívny (radšej používam tento výraz namiesto „plodivý“). Taký je od počiatku sveta ten normálny a je to logické: veď sex je cestou odovzdávania života na zemi. Prirodzený sex nie je s kondómom, ani s hormonálnym tabletkami, ani prerušovaný, ani s telieskom...
     Ešte je potrebné pochopiť význam slova „prirodzený“ – to nie je to isté, ako „spontánny“, ani to neznamená „prírodný, nie umelý“. „Prirodzený“ znamená v súlade s tým, ako je svet a človek stvorený, uspôsobený, v súlade s prirodzenosťou človeka ako osoby, ktorá má dušu aj telo.
     A áno, vyplýva to aj z manželského sľubu. Pri sobáši muž a žena sľubujú vzájomnú jednotu, lásku a úctu a že chcú, aby ich láska bola otvorená životu – rodine. To, čo povedia svojimi ústami – srdcom, vôľou, to potom vyjadria aj v telesnej rovine prvým manželským spojením.
    Manželský akt je rečou tela vyjadrený manželský sľub: je to zjednotenie z lásky, vyjadrujúce na telesnej rovine to, čo sa deje v rovine duchovnej. A vždy, keď ich manželské spojenie nie je úmyselne ľudským zásahom urobené neplodným (aby sa „zneplodnili“ následky spojenia), tak vždy má ten prokreatívny (plodivý) význam (nie nutne funkciu!) Takýto význam má manželské spojenie aj v tehotenstve, aj v prechode, aj v starobe... Tie dva významy sú ako dve strany jednej mince: nemôžeme zrušiť jeden bez toho, aby sa nezrušil aj druhý.
     Keď si pomôžeme symbolikou: Pýtajme sa, čo znamená reč tela, čo symbolizuje? Symbol sa viaže na význam – takže, čo znamená, čo symbolizuje manželské spojenie? Jednotu a plodnosť – to si manželia navzájom sľúbili a odovzdávajú si to.
     Ale čo symbolizuje také spojenie s kondómom? Telo ženy – bariéra – telo muža: to nie je symbol jednoty, to je symbol nejednoty. A skúsenosť ukazuje, že nakoniec to nie je len symbol, ale stáva sa skutočnosťou to, že antikoncepcia vniesla do manželských vzťahov naozaj nejednotu a manželstvá v dnešnom svete nie sú vôbec pevnejšie a stabilnejšie.

Ale viac o tom je v encyklike Humanae vitae alebo aj v tom spomínanom Katechizme Katolíckej cirkvi.
[V příštím čísle: Na základe čoho vyhlásila Cirkev, že používanie antikoncepcie je hriech?]