Na konferenci „Nejmenší z nás“, která se konala 13. 10. 2016 v Brně, představila Marie Čalkovská výsledky projektu brněnského Centra naděje a pomoci (CENAP). Na jaře 2016 vyslalo centrum výzvu k zaslání informací o případných neplánovaných početích při používání některé z metod PPR. Byly osloveny stovky instruktorů, absolventů kurzů, porodních asistentek, lékařů a dalších. Výzva byla uveřejněna na webových stránkách CENAPu i na stránkách LPP. Navzdory rozsáhlé propagaci získalo Centrum podklady pouze k devíti případům. Z toho dva byly vyřazeny z důvodů neúplnosti dodaných informací. Výsledky projektu potvrzují známou zkušenost, že stížnosti na neefektivnost PPR nemívají faktický podklad. Většinou jde o neznalost metody nebo nedodržování pravidel. Z informací párů a jejich záznamů cyklů v nichž došlo k početí byly zjištěny tyto příčiny neplánovaných početí:

1.) Spoléhání se na kalendářní metodu (výpočet plodných dnů).
Kalendářní metoda, tedy výpočet neplodných dnů podle délky cyklů s využitím znalosti, že k ovulaci dochází asi 14 dní před menstruací, je stále hodně rozšířená. I když v rámci osvěty PPR těmi, kdo vyučují symptotermální metodu, je prezentovaná jako zastaralá a nespolehlivá, její vliv na vymezování plodných dnů trvá dodnes. I předtím pravidelné cykly nemohou zaručit, že v daném cyklu nedojde k nějaké odchylce a že ovulace neproběhne později.

2.) Spoléhání se pouze na výsledek LH testů a nesprávná interpretace výsledku tohto testu 
"LH test byl dle informací klientky pozitivní 20. DC, myslela si tedy, že se jedná o ovulaci, po které následuje neplodné období. Styky byly od 21. DC."

3.) Přesvědčení, že při kojení žena nemůže otěhotnět, nebo že je plodnost snížená + kalendářní metoda
Mezi laickou veřejností je poměrně často rozšířené přesvědčení, že „při kojení nelze otěhotnět“. A to nejen v období před návratem cyklické plodnosti, ale často ještě po návratu cyklické plodnosti. V tomto přípa dě jsme se setkali s předsta-vou, že pravděpodobnost početí při kojení je téměř nemožná, a i kdyby, tak zajisté ne po 20. dni cyklu. Na tento případ upozorňujeme i pro věk klientky – další z představ o plodnosti, že po 40 se již tak snadno neotěhotní.
 
4.) Nerespektování pravidel STM PPR 
a.) nerespektování pravidel pro určení konce předovulační neplodnosti 
b.) nerespektování toho, že krvácení nemusí být vždy menstruace a že po takovém krvácení následuje plodné období
     Menstruační krvácení je vždy to krvácení, kterému předchází ovulace. Z hlediska STM tedy musí být dosaženo potvrzeného vzestupu BTT. Neplodné dny na začátku cyklu můžeme stanovit jen tehdy, pokud se opravdu jedná o menstruační krvácení. Jinak dle metodiky stále trvá plodné období až do doby, kdy podle STM prokážeme, že ovulace proběhla.
c.) nepoznačení okolností
     Pro správnost vyhodnocení záznamové tabulky je nezbytné zapisovat případné okolnosti, které by mohly sledované příznaky ovlivnit.
 
5.) Početí navzdory pravidlům STM:
STM Sensiplan byla vypracovaná německou Arbeitsgruppe tak, aby byla co nejvíce spolehlivá a zároveň pro své uživatele přijatelná a praktikovatelná. Jak ale vypovídá i PI 1,8 (resp. 0,4) k některým otěhotněním přesto může dojít, i když pravidla STM jsou respektována.“ 

Většina (osm z devíti) párů, které neplánovaně otěhotněly se spolehla na metody o kterých absolventi kurzů STM vědí, že nejsou efektivní nebo nedostatečně ovládala pravidla STM. To je pro instruktory výzva k revizi pedagogických postupů a výzva také pro uživatelky ke snaze znát a respektovat pravidla metody do té míry s jakou vážností chtějí předcházet početí. Dr. Josef Rötzer např. vytvořil vlastní zpřísnění pravidla, které, jak tvrdí, účinkuje na 100%. U PPR záleží hodně na ochotě k periodické zdrženlivosti. Je škoda, že projekt CENAPu nezískal dost případů na to, aby byly výsledky statisticky významné.

Více informací o projektu CENAPu najdete ve sborníku přednášek z konference „Nejmenší z nás“. Sborník se dá koupit za 200 Kč na  nebo stáhnout z http://nejmensiznas.cz/wp‑content/uploads/2016/11/sbornik2016.pdf
 
Michaela Prentisová
[*Poznámka slovenskej redakcie: Vzhľadom k tomu, že na Slovensku nie sú známe pravidlá bonskej školy (Sensiplan) a systém vzdelávania, ktorý šíri v ČR združenie CENAP, príspevok bol redakčne krátený a upravený.]