Spoľahlivosť antikoncepcie, STM alebo ďalších metód PPR vyjadruje, ako účinne zabraňuje konkrétna spôsob predchádzania počatiu tehotenstvu, inak povedané, koľko žien neplánovane zostane tehotných, keď túto metódu používa. Pri každej metóde sú zaujímavé dva údaje o spoľahlivosti:

  • Spoľahlivosť pri správnom používaní metódy (perfect use)
  • Spoľahlivosť pri typickom používaní metódy (typical use)

Prvý údaj uvádza to, čím sa radi prezentujú výrobcovia, druhý údaj uvádza aká je realita v každodennom živote. Tento údaj nám hovorí, ako je správne používanie konkrétnej metódy náročné a závislé na užívateľovi alebo inak, ako je metóda citlivá na nedôslednosť pri používaní. Na posúdenie spoľahlivosti preparátu alebo metódy sa najčastejšie používa Pearlov index (PI). Udáva počet neplánovaných tehotenstiev pripadajúcich na 100 žien používajúcich danú metódu alebo antikoncepčný preparát v priebehu jedného roka (keďže pravdepodobnosť neplánovaného počatia sa s plynúcim časom mení /najvyššia  je u začiatočníkov, medzi mladými pármi s vysokou plodnosťou a sexuálnou aktivitou/). Ak sa nepoužíva na predchádzanie tehotenstva žiaden prostriedok  je hodnota Pearlovho indexu 85 -90. 

 
/Heidelberg, 22.2.2007 (kath.net)/
Prirodzené metódy plánovania rodičovstva patria medzi najbezpečnejšie. Táto správa sa 21.2.2007 objavila na titulných stranách a v žurnáloch. 

Petra Frank HermanDlhodobá štúdia tímu lekárov pod vedením MUDr. Petry Frank-Hermannovej z Univerzitnej gynekologickej kliniky v nemeckom Heidelbergu poskytla výsledky, ktoré vyvrátili fámy o nespoľahlivosti prirodzených metód. 
Pearl-index
(PI) STM bol 0,4, t.j. iba jedna z 250 žien počas korektného používania sympto-termálnej metódy otehotnela. Informácie o štúdii a jej výsledkoch priniesol odborný medicínsky časopis odborného časopisu Human Reproduction.

  

 

Účinnosť metódy bola skúmaná v rozpätí rokov 1985 až 2005. Výskumu sa podrobilo vyše 900 párov, medzi ktoré boli zaradené len také, ktoré už mali aspoň jedno dieťa (takže bola vylúčená vzorka párov s problémami počatia), vedci zdokumentovali 17 638 záznamov menštruačných cyklov. Z týchto 900 žien 322 používalo výlučne sympto-termálnu metódu, 509 ju kombinovalo s kondómami, 69 žien neuviedlo podrobnosti. 

U žien, ktoré boli počas fáz plodného obdobia zdržanlivé – čo je ideálnou aplikáciou (a aj v súlade s odporúčaniami LPP) bol Pearl-index 0,4 – teda 0,4 tehotenstiev na 100 žien ročne. U žien, ktoré používali počas plodných dní aj bariéry, bol Pearl-index 0,6. 

                                                                  * * * * *
Prehľad PI jednotlivých spôsobov regulácie počatia podľa literárnych údajov z rokov 2000-2004 od 13 autorov spracovali v marci 2004 Prof. MUDr. Květoslav Šipr a MUDr. Helena Šiprová do nasledovnej tabuľky :
 
 
Symptotermálna Hormonálna IUD Spermicídy Kondóm Prerušovaný
Autor Metóda Antikoncepcia Styk
Diedrich; 2000 0,8 0,1 - 1,4 0,14 - 2 12 - 20 4 - 5 8 - 38
Feige; 2001 2 - 3 0,1 - 2,9 0,5 - 2,5 1 - 5 3 - 5 - (20) Cca 20
Kirchbaum; 2001 0,1 - 2,9 0,5 - 5 3 - 21 2 - 12 10 - 20
Pheilderer; 2001 1 0,2 - 1,5 0,5 - 2,7 3 - 25 7 - 14 10 - 38
Stauber; 2001 0,2 -3 0,9 - 3 4 - 10 2 - 20 4 - 18
Uhl; 2001 0,5 0,3 - 3 4 - 7 3 - 3,6 20
Goerke, Valet; 2002 0,2 -3 0,3 - 3 4 - 8 3 - 3,6 10 - 20
Kaufman, aj.;2002 0,8 10 - 20
Bender aj.2003 2,3-2,5 0,02 - 0,2 1 - 3 0,3 - 17,9 5 - 10
Haag; 2003 1 0,2 -3 1,5 - 3 4 - 6 10 - 30
Goerke aj.2003 0,2 -0,5 0,3 - 3 4 - 8 3 - 3,6 10 - 20
Bulling, 2004 0,8 0,2 0,5 - 2,5 3 - 7 - (20) 10 - 38
Nortermann;2004 0,03 - 3 0,3 - 3 4 - 20 3 - 13
 
Použitá literatúra

Ehmann, Verhütungsmittel und ihre vehängnisvollen Nebenwirkungen, str. 154;
ex A. Lienhard: Was hält beim Koitus am besten dicht? v: Medical Tribune (1989) (!7),
str.14 Jones, E. F. / Darroch Forrest, J, :Contraception failure in the U.S.: Revised estimates from the 1982 national survey of family growth, v: Family Planning Perspectives,
May / June 1989, str. 103-108.

MUDr.K.Šipr a MUDr.H.Šiprová , ex

Diedrich K.Gynäkologie und Geburtshilfe, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hongkong,London, Mailand,Paris, Singapur,Tokio: Springer 2000. ISBN 3-540-65258-2

Feige A., Rempen A.,Würfel A., Jawny J., Caffier H., Frauenheilkunde. München, Jena: Urban & Fischer, 2001 druhé vydanie, ISBN 3-437-21870-0

Kirchbaum M., Athanassiou N., Braems G et al., Checkliste Gynäkologie und Geburtshilfe
Stuttgart, New York: Georg Thieme 2001, ISBN 3-13-126291-5

Pheilderer A., Breckwoldt G., Martius G., Gynäkologie und Geburtshilfe. Sicher durch Studium und Praxis. Stuttgart, New York: GeorgThieme 2001, ISBN 3-13-118904-5

Stauber M.,Weyersthl T., Gynäkologie und Geburtshilfe Stuttgart, New York: Georg Thieme 2001,

Uhl B., Gynäkologie und Geburtshilfe compact. Alles für Stationund Facharztführung Stuttgart, New York: Georg Thieme 2001, ISBN 3-13-112521-7

Goerke K., Valent A., Kurzlehrbuch Gynäkologie und Geburtshilfe, München, Jena: Urban & Fischer, 2002 Druhé vydanie, ISBN 3-437-42811-X

Kaufmann M., Costa S.D., Scharl A., Die Gynäkologie Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hongkong,London, Mailand,Paris, Singapur,Tokio: Springer 2002. ISBN 3-540-66705-9

Bender H.G., Diedrich K., Künzel W, Klinik der Gynäkologie und Geburtshilfe,
Band 2, Endokrinologie und Reproductionmedicin II. München, Jena: Urban & Fischer, 2003 štvrté vydanie

Haag P., Hanhart N., Müller M, Gynäkologie und Urologie für Studium und Praxis 2003/2004. Breischlag: Medizinische Verlags und Informationsdienste. 2003

Goerke K., Steller J.,Valent A., Klinikleitfaden Gynäkologie und Geburtshilfe, München, Jena: Urban & Fischer, 2003 šieste vydanie, ISBN 3-437-22211-2

Bülling K.J., Friedmann W., Intensivkurs Gynäkologie und Geburtshilfe
München, Jena: Urban & Fischer, 2004 ISBN 3-437-42400-9

Nörtenmann M., Ruml S., Gynäkologie in Frage und Antwort München, Jena:
Urban & Fischer, 2004