Na to, aby manželia porozumeli reči ženského tela a vyznali sa vo svojej plodnosti, je potrebné, aby jednotlivé príznaky pozorovali a zaznamenávali. Na zaznamenávanie svojho pozorovania slúži manželom záznamová tabuľka ( viď obr.).

celatabka

Jedna záznamová tabuľka slúži na zaznamenanie jedného menštruačného cyklu. Prvý deň menštruačného krvácania (označujeme ho krížikom v riadku krvácanie) je prvým dňom cyklu a zároveň aj prvým dňom STM záznamu. Prvý deň ďalšieho menštruačného krvácania, ktoré sa objaví po prebehnutí cyklu, signalizuje začiatok ďalšieho cyklu, a preto ho zapíšeme do záznamovej tabuľky na novom liste. Záznamová tabuľka je skoncipovaná tak, aby v nej bolo možné zaznamenať cyklus s maximálnou dĺžkou 42 dní. (viď 1.riadok záznamu - deň cyklu). Pri dlhšie trvajúcich cykloch pokračuje záznam na ďalšom záznamovom liste.

Druhý riadok záznamu slúži na zaznamenanie dní krvácania alebo špinenia v cykle (silné krvácanie sa zaznačuje krížikom, slabé krvácanie jednou paličkou a špinenie bodkou).

Tretí riadok slúži manželom na záznam manželského styku. Informácia o styku má význam vtedy, ak sa manželia snažia o počatie, alebo prišlo k nečakanému počatiu a chcú svoju situáciu konzultovať s učiteľským párom.

Na ľahšie zorientovanie sa medzi reálnym kalendárom a konkrétnym dňom cyklu poslúži štvrtý riadok - deň mesiaca. Manželia si doň môžu vpísať, ktorý deň mesiaca zodpovedá ktorému dňu cyklu. ( Ak 1.deň cyklu pripadne napr. na 14. september, bude v prvom „okienku“ pri dni mesiaca napísaná číslica 14 ).

Veľmi dôležitý je piaty riadok - nepravidelnosti. Do tohto riadku sa krížikom označuje upozornenie, že teplota meraná v určitý deň nebola meraná pri dodržaní zásad merania bazálnej teploty alebo má žena opodstatnené podozrenie, že nameraná hodnota môže byť skreslená (napr. začínajúcim ochorením...)

Ďalšiu, rozsahom najväčšiu časť tabuľky, tvorí teplotný raster v rozpätí od 36,1°C do 37,4°C, ktorý slúži na zaznamenávanie hodnoty nameranej bazálnej teploty. Na ľavej strane od tohto rastra je predtlač na zaznamenanie zvyčajnej doby merania a miesta merania bazálnej teploty.

Pod teplotným rastrom je opäť riadok - deň cyklu a pod ňou nasledujú štyri riadky slúžiace na záznam a vyhodnotenie zmien hlienu krčka maternice: vonkajšie pozorovanie, vnútorné pozorovanie, vyhodnotenie hlienu medzinárodnými značkami a vrcholný deň hlienu.
Posledný riadok slúži na záznam zmien krčka maternice.

Záhlavie tabuľky obsahuje predtlač na zapísanie veľmi užitočných informácií z predchádzajúcich cyklov, ktoré manželom slúžia pri aplikácii niektorých pravidiel a môžu pomôcť pri posudzovaní situácií v zaznamenávanom cykle. Zošit záznamových tabuliek si môžete objednať v ústredí LPP.

Začíname.
Pri prvom meraní na začiatku menštruačného cyklu je potrebné, aby si žena zaznamenala do záznamovej tabuľky štandardné podmienky pre svoje meranie: zvyčajnú dobu merania a spôsob merania. V prípade, že príde k nejakej zmene oproti tomuto štandardu, ale i v prípade nejakých pochybností, nepresností, je nutné všetky tieto zmeny označiť do tabuľky. Teplotu je potrebné merať v rovnakom  čase, prípustná výchylka je +/- 30 minút oproti zvyčajnému času merania.  Aspoň prvých 12 záznamov (kedy sa žena učí spoznávať zmeny svojej bazálnej teploty a hodnotiť svoju teplotnú krivku) je užitočné začať merať a zaznamenávať do tabuľky bazálnu teplotu hneď po skončení menštruačného krvácania.
Ráno nameraná bazálna teplota sa zaznačí  k príslušnému dňu cyklu a večer sa záznam doplní informáciou o prítomnosti a kvalite hlienu prípadne zmien krčka maternice (na základe pozorovania týchto príznakov počas dňa). Po nameraní minimálne piatich teplôt trvalého teplotného vzostupu už nie je potrebné merať v ďalšie dni teploty, avšak pre páry začínajúce s praktizovaním STM  Liga odporúča, aby si žena prvé dva-tri cykly merala bazálnu teplotu celý cyklus až do nástupu nového menštruačného krvácania. Ak si žena zabudne odmerať teplotu, nie je to dôvod  na to, aby prestala v ostatných dňoch cyklu merať teplotu. Jednoducho v deň. kedy nebola teplota nameraná bude v zázname prázdno. 
Jednotlivé príznaky plodnosti - bazálna teplota, hlien, krčok maternice, ich pozorovanie a zaznamenávanie je podrobnejšie rozpísané v nasledovných podkapitolách tejto sekcii webu. 

Začať sa sledovať a zaznamenávať zmeny bazálnej teploty a hlienu ( prípadne krčka maternice) je základ pre spoľahlivé praktizovanie STM. Na základe záznamu každý certifikovaný učiteľký pár LPP alebo poradkyňa (ktorých zoznam je uvedený v sekcii Lektori) s radosťou poradí a pomôže zorientovať sa v cykle.