Plodnosť ženy je cyklická. Prejavuje sa menštruačným cyklom, ktorý nastupuje medzi 9.- 17. rokom veku dievčaťa a končí prechodom cca v 45.- 50. roku veku ženy. Je podmienená primeraným vzájomným pôsobením niekoľkých hormónov. V počiatočnej fáze cyklu hypofýza vylučuje hormón stimulujúci folikul (FSH). Tento hormón stimulovaním folikulov (malých bunkových váčkov obsahujúcich vajíčka), ktoré sa začínajú vyvíjať v jednom z dvoch vaječníkov, pripravuje proces, na konci ktorého je zrelé, oplodnenia schopné ženské vajíčko uvoľnené do vajcovodov.

plodnost

Folikul pri svojom raste vylučuje estrogén, ktorý zabezpečuje vývoj endometria - vnútornej výstelky maternice. Estrogén tiež spôsobuje, že krčok maternice (cervix) sa mení a vylučuje hlien, ktorý je nevyhnutný pre normálnu plodnosť, pohyb a výživu spermií. Keď vajíčko dozreje, hypofýza vylúči luteinizačný hormón (LH), čo vyvolá ovuláciu, t.j. z folikulu sa vyplaví vajíčko, ktoré v ňom bolo uzavreté.

Po ovulácii ten istý folikul nadobudne nový vzhľad a dostáva nové pomenovanie. Keďže zožltne, nazýva sa už žlté teliesko (latinsky - corpus luteum ) a začne vylučovať hormón progesterón, ktorý blokuje ďalšiu ovuláciu, udržiava endometrium – sliznicu maternice pripravenú pre uhniezdenie novovzniknutého života, ak prišlo v danom cykle k počatiu. Progesterón tiež spôsobuje mierne zvýšenie rannej - bazálnej teploty. Kombinácia zníženia hladiny estrogénu a zvýšenia hladiny progesterónu zastavuje vylučovanie cervikálneho hlienu a zatváranie krčka maternice. Ak neprišlo k počatiu, žlté teliesko zaniká ( cca po 14 dňoch), čo spôsobí náhly pokles hladiny progesterónu a následné odlúpnutie vnútornej výstelky maternice, ktorá odchádza z organizmu menštruačným krvácaním. Žena, ktorá pozoruje a zaznamenáva príznaky (symptómy) svojej plodnosti, má k dispozícii presné informácie o tom, v ktorej časti cyklu sa práve nachádza a prospešnosť týchto poznatkov presahuje rámec prirodzeného plánovania rodičovstva.

Podľa pôsobenia hormónov lekári delia cyklus na dve fázy - folikulárnu ( obdobie vývoja folikulu) a luteálnu (obdobie pôsobenia žltého telieska). Hovorí sa o bifázickom cykle.

Pre účely prirodzenej regulácie počatia hovoríme o troch fázach cyklu:

I.fáza – obdobie predovulačnej neplodnosti
Začína prvým dňom menštruačného krvácania a vo všeobecnosti trvá do objavenia sa prvého hlienu krčku maternice. V tomto období nie je v ženskom tele prítomné oplodnenia schopné, dozreté vajíčko.

 

kruhh

II. fáza – plodné obdobie
Trvá niekoľko dní. Bezprostrednú plodnosť zdravého manželského páru v jednom cykle môžeme ohraničiť na sedem dní, nakoľko životnosť spermií sa pohybuje v rozsahu troch až piatich dní a životnosť vajíčka je maximálne 24 hodín. Sedem dní bezprostrednej plodnosti manželov zahŕňa aj veľmi zriedka sa vyskytujúcu situáciu, keď by v rámci jedného cyklu prišlo nie k jednej, ale k dvom ovuláciám (môžu byť počaté dvojvaječné dvojičky). Tieto ovulácie prebiehajú spravidla súčasne, alebo len s minimálnym časovým odstupom (max. do 24 hodín), teda skôr, než začne byť žlté teliesko hormonálne aktívne.

 

III. fáza – poovulačná neplodnosť
Táto fáza sa začína niekoľko dní po ovulácii, keď je už vajíčko v štádiu rozkladu, a preto ho už nie je možné oplodniť.

Hoci plodnosť ženy trvá po ovulácii len niekoľko hodín, plodnosť manželského páru vzhľadom na životnosť spermií sa začína najneskoršie 5 dní pred ovuláciou. Preto vzhľadom na rôznu dĺžku cyklov býva obdobie predovulačnej neplodnosti rôzne dlhé. Vychádzajúc zo štatistických údajov, pravdepodobnosť počatia je v najplodnejšom období pre mladé, zdravé páry 80-85%.

777