logo lpp 2011 farebn

v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré vychádzajúc z vízie materskej organizácie The Couple to Couple League International / CCLI / ( založenej v r.1971 Johnom a Sheilou Kippleyovými za výdatnej pomoci MUDr. Konalda Prema, profesora gynekológie a pôrodníctva Minessotskej univerzity) a v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Natural Family Planning International, Inc so sídlom v Cincinnati, vyvíja na Slovensku aktivity, ktorých cieľom je podporovať rodinu, pomáhať budovať manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia a šíriť zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Názov organizácie, pre nás na Slovensku dosť nezvyčajný, odzrkadľuje základnú filozofiu organizácie, ktorá spočíva v tom, že vyškolené manželské páry odovzdávajú svoje skúsenosti, vedomosti a učia o prirodzených metódach plánovania rodičovstva ďalšie páry, ktoré potom šíria tieto vedomosti ďalej.(Samozrejme oficiálne vyučovať môže len ten pár, ktorý získal certifikát oprávňujúci ho k tejto činnosti.)

Liga pár páru začala písať svoju históriu v roku 1991. Vtedy, ešte v rámci spoločnej Česko-Slovenskej federatívnej republiky, ako neinštitucionalizovaná spoločná česko-slovenská organizácia. Na jej čele stáli manželia David a Michaela Prentisovi, ktorí po Nežnej revolúcii prišli do Čiech a svojím nasadením, horlivosťou a za podpory vedenia CCLI založili  česko-slovenskú pobočku tejto organizácie. Preložili vzdelávacie a osvetové materiály do češtiny, v r.1992 lektorovali v Bánovciach nad Bebravou prvý kurz STM a v septembri toho roku vydali aj prvé číslo členského bulletinu LPP - ZPRÁVY (ktoré sa od čísla 65 zmenili na Noviny z rodiny LPP, aby bol názov gramaticky správne jak v češtine tak aj v slovenčine). Po rozdelení spoločného štátu 1.1.1993 a vyškolení prvého slovenského učiteľského páru sa postupne prenieslo organizovanie činnosti a zodpovednosť za rozvoj práce Ligy na Slovensku na tento učiteľský pár, ktorý popri svojom profesionálnom zamestnaní pracoval v úzkom prepojení a za podpory Ligy z Čiech až do konca roka 2000. Úzka spolupráca a prepojenie Ligy na Slovensku s Ligou v Čechách pretrváva až doposiaľ (čoho dôkazom je mimo iného vydávanie spoločného česko-slovenského bulletinu Noviny z rodiny LPP, či každoročné spoločné pracovno-spoločenské stretnutia učiteľských párov a zástupcov LPP zo Slovenska, Čiech a Moravy), avšak od konca roka 2000 má Liga na slovensku právnu subjektivitu- najprv ako pobočka medzinárodnej organizácie CCLI a od r.2005 po zmenách v materskej organizácii ako občianske združenie.

Liga pár páru dôsledne vychádza zo skutočnosti, že človek vzniká počatím, t.j. splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky v okamihu oplodnenia a od tejto chvíle má právo na život. LPP SR odmieta prostriedky a postupy, ktoré toto neodňateľné právo ohrozujú alebo odoberajú.


Činnosť LPP

Hlavnú náplň činnosti Ligy pár páru tvorí šírenie osvety a vzdelávanie konkrétne:

 • organizovaním kurzov „PLODNOSŤ NIE JE PROBLÉM, ALE DAR!“, na ktorých sa poslucháči prostredníctvom kvalitného vyučovacieho programu naučia osvojiť si umenie symptotermálnej metódy (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva, aby mali prirodzenú,zdravieneohrozujúcu a spoľahlivú alternatívu k umelej antikoncepcii a vybudovali si vlastný, pozitívny vzťah úcty k životu.

 • prednáškami a workshopmi o manželskej čistote:
  • Boh za dverami manželskej spálne
  • Život v rytme cyklu a emocionálna intimita manželov
  • Plodnosť ženy po štyridsiatke a budovanie emocionálnej intimity v zrelom veku
 • prednáškami a besedami so študentami k antikoncepcii a budovaniu vzťahov v období dospievania

 • prednáškami o prirodzenej materskej starostlivosti a Vzťahovej výchove

a vydávanie informačných vzdelávacích materiálov a publikácií.Spoločenstvo LPP

Liga pár páru však nie je len vzdelávacia organizácia. Keďže človek je tvor spoločenský, LPP ponúka všetkým, ktorí majú záujem, možnosť členstva, teda možnosť pridať sa ku skupine rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorej cieľom je vzájomne sa povzbudzovať a podporovať,aby sa manželia žijúci životný štýl založený na čistote ich vzájomného vzťahu necítili v dnešnej spoločnosti osamotení. Do LPP môže vstúpiť každý, kto si ctí život a stotožňuje sa s cieľmi Ligy - chrániť život od počiatku až po prirodzenú smrť,šíriť zdravý životný štýl medzi mládežou a pomáhať manželom pri prirodzenom plánovaní rodičovstva. Aj keď doposiaľ a pravdepodobne ani v budúcnosti sa všetci, ktorých LPP spája, naraz osobne nestretnú, pocit spolupatričnosti uskutočňujeme prostredníctvom vydávania bulletinu NOVINY Z RODINY LPP  / vychádza 5x do roka/ a neformálnou vzájomnou podporou a pomocou. Liga raz za rok organizuje spoločné stretnutie – konferenciu, ktorá je otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do aktivít LPP, alebo potrebujú načerpať povzbudenie. Liga rozlišuje dve formy členstva - pasívne a aktívne. Pasívnejšiu formu členstva, označovanú ako sympatizanti LPP, tvoria osoby, ktoré majú záujem dostávať spravodaj NOVINY Z RODINY LPP a zaplatením registračného príspevku na jeden rok podporujú aktivity LPP. Aktívne členstvo v LPP získavajú tí, ktorí  sa podľa svojich možností zapájajú  príležitostne do šírenia prirodzených metód plánovania rodičovstva, napr. tým, že propagujú prirodzené metódy vo svojom okolí, pozvú učiteľov na kurz  šíria osvety alebo sa priamo angažujú ako učitelia,poradcovia STM alebo zástupcovia LPP.

Registrovaní sympatizanti aj aktívni členovia dostávajú z ústredia LPP 5x za rok bulletin NOVINY Z RODINY LPP a  môžu využívať nasledovné zľavy:

 • do ceny objednávky nemajú započítavané balné (1 €),
 • na obdobie kalendárneho roka dostávajú zadarmo jeden zošit záznamových tabuliek, ak oň požiadajú
 • a 12x do roka je za nich obetovaná sv. omša.
Veriaci členovia a sympatizanti LPP sú pozvaní každú nedeľu vzájomne sa za seba modliť a vyprosovať Lige i sebe navzájom duchovné aj hmotné požehnanie modlitbou,ktorá je im blízka.

Záväzok plynúci z členstva v Lige je mať pozitívny vzťah k životu, zaplatiť členský príspevok (od r.2010 to predstavuje čiastku 12€ pre jednotlivca, resp. pár za rok), alebo sa iným spôsobom angažovať v práci Ligy.Ak by ste mali záujem pripojiť sa do spoločenstva priaznivcov LPP, čomu by sme sa potešili, môžete tak urobiť vyplnením a odoslaním registračnej karty.Spolupráca s ďalšími organizáciami

Liga pár páru spolupracuje s viacerými pro-life a pro Family organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Má záujem, aby hodnoty ku ktorým sa hlási a postoje, ktoré zastáva sa efektívne šírili v celej spoločnosti a rovanoko tak, aby dôležité iniciatívy druhých pro-life organizácií boli podporené v čo najväčšej miere. Aj z tohto dôvodu je LPP ako právnická osoba členom dvoch strešných združení - Fóra života a Fóra kresťanských inštitúcií a podporuje iniciatívy, ktoré vzišli z ich podnetov. 

Stanovy LPP v SR

Dostupné súbory:
pdf-88 Stanovy Ligy pár páru HOT
Dátum-88streda, 28. november 2012, 15:14 Veľkosť-88 274.53 KB Stiahnúť-88 3 053 Stiahnuť