ZÁSADY LIGY PÁR PÁRU

* Stvoriteľ vesmíru a Pán života určil manželstvo k vzájomnému posväcovaniu manželov, ich rastu v láske a k plodeniu detí, ktoré majú byť vedené cestami Pána.

* Objatie pohlavného styku je Bohom určené k obnove manželskej zmluvy a upevňovaniu vlastného zmyslu manželstva. Je určené Stvoriteľom lásky k rastu manželskej lásky a plodeniu detí.

* Pohlavný styk pred manželstvom a mimo manželstva, ako aj homosexuálna aktivita sú v rozpore s poriadkom stvorenia.

* Každá forma sexuálnej výchovy mládeže musí zahŕňať poučenie o manželskom význame pohlavného styku.

* Mládež musí byť povzbudzovaná k pohlavnej čistote a mala by

Čítať ďalej


LIGA PÁR PÁRU v Slovenskej republike

ČLÁNOK I. NÁZOV, PRÁVNE POSTAVENIE, SÍDLO, DRUH ČINNOSTI

Občianske združenie Liga pár páru v Slovenskej republike je dobrovoľným združením občanov (ďalej len "združenie") podľa zákona č. 83/90 Sb. ve znení neskorších zmien a doplnkov. Názov občianskeho združenia je: Liga pár páru v Slovenskej republike. Okrem celého názvu bude možné používať aj skrátenú formu názvu: Liga pár páru, alebo skratku LPP.

Názov a činnosť Ligy pár páru sú inšpirované organizáciou The Couple to Couple League International (CCLI) so sídlom v Cincinnati, USA. LPP je po právnej stránke na CCLI nezávislá. LPP je samostatné, dobrovoľné občianske združenie fyzických osôb, s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré so svojim majetkom a finančnými prostriedkami hospodári samostatne. Liga pár páru je kresťanská medzidenominačná organizácia. Nie je naviazaná na žiadnu cirkev a jej činnosť nesúvisí ani s činnosťou žiadnej politickej strany alebo hnutia.

LPP je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou.

Sídlom LPP sú Zlaté Moravce, ul.Slovenskej armády č.15, PSČ: 953 01; Slovenská republika.

Čítať ďalej