Používame cookies. +

ZÁSADY LIGY PÁR PÁRU

* Stvoriteľ vesmíru a Pán života určil manželstvo k vzájomnému posväcovaniu manželov, ich rastu v láske a k plodeniu detí, ktoré majú byť vedené cestami Pána.

* Objatie pohlavného styku je Bohom určené k obnove manželskej zmluvy a upevňovaniu vlastného zmyslu manželstva. Je určené Stvoriteľom lásky k rastu manželskej lásky a plodeniu detí.

* Pohlavný styk pred manželstvom a mimo manželstva, ako aj homosexuálna aktivita sú v rozpore s poriadkom stvorenia.

* Každá forma sexuálnej výchovy mládeže musí zahŕňať poučenie o manželskom význame pohlavného styku.

* Mládež musí byť povzbudzovaná k pohlavnej čistote a mala by byť zoznámená s praktickými aj morálno- náboženskými dôvodmi pre zachovanie pohlavnej čistoty.

* Manželské páry sú volané k štedrosti v službe životu.

* Manželské páry nemajú povinnosť mať toľko detí, koľko je fyzicky možné.

* Pokiaľ manželia vo svetle viery zvážia, že majú na čas predchádzať tehotenstvu alebo nerozširovať svoju rodinu, sú povolaní k periodickej zdržanlivosti v plodnom období cyklu, to znamená používať prirodzené plánovanie rodičovstva.

* Prirodzené plánovanie rodičovstva je najlepším spôsobom plánovania rodiny po stránke zdravotnej aj morálnej a prispieva k rozvoju manželskej lásky.

* Neprirodzené spôsoby regulácie počatia sú v rozpore s poriadkom stvorenia.To platí o potrate, sterilizácii a používaní látok a pomôcok znemožňujúcich počatie alebo nidáciu /uhniezdenie/ plodu, rovnako ako aj o prerušovanej súloži, masturbácii, alebo inej zvrátenej sexuálnej aktivite. Používanie látok alebo pomôcok, ktoré znemožňujú pokračovanie nového života, je rovnako nemorálne ako potrat.

* Prirodzené plánovanie rodičovstva je umením, ktoré je potrebné sa naučiť. Rozširuje ľudské schopnosti pozorovania, analýzy, vzájomnej komunikácie a spoločného rozhodovania.

* Správne poučený pár môže prirodzenými metódami získať dostatočne presné informácie kdosiahnutiu rovnakej spoľahlivosti regulácie počatia akú má najúčinnejšia antikoncepcia.

* ”Prirodzené” znamená v súlade s vlastným bytím muža a ženy, stvorených k Božiemu obrazu.
”Prirodzené” neznamená konať, čo ma napadne, čo je najjednoduchšie, najpohodlnejšie. Zameniť ”prirodzené” za ”ľahké” má v sexuálnej sfére neblahé následky.

* Pohlavná aktivita utvára návyky. Manželia potrebujú Božiu pomoc, aby mohli dať svoj pohlavný pud do služby ozajstnejlásky.

* Každý správne poučený pár sa môže naučiť porozumieť svojej plodnosti. Je nutné rešpektovať jeho právo rozhodovať, čo urobí s touto informáciou. LPP preto nemôže manželom hovoriť, kedy majú alebo nemajú mať pohlavný styk, alebo kedy má žena odstaviť svoje dieťa. Učitelia LPP ponúkajú svoje osobné rady a doporučenia, len ak sú o to požiadaní. Dôležité je, aby podporili manželov v spôsobe PPR, ktorý si títo sami zvolia.

* Dôležitou súčasťou programu PPR je dojčenie, ktoré Liga považuje nielen ako techniku regulácie počatia, ale aj ako najlepší spôsob starostlivosti o dieťa.

* Deti majú byť milované a prijímané ako Boží dar, či už boli vopred chcené alebo nie.

* Tie techniky umelého oplodnenia, ktoré úplne odosobňujú akt plodenia od aktu manželskej lásky sú v protiklade s poriadkom stvorenia.

* Ak sa angažujeme pre dobrú vec, vrátane PPR, nemali by sme strácať zo zreteľa dôležité potreby vlastnej rodiny.


Súhlas so Zásadami LPP

Po prečítaní zásad CCLI, svojim podpisom vyjadrujem/e súhlas s ich znením. Zároveň prehlasujem/e, že som sa /sme sa nedali sterilizovať za účelom antikoncepcie a nepoužívam/e žiadne neprirodzené spôsoby regulácie počatia. Súhlasím/e, že prirodzené metódy regulácie počatia sú správne a morálne prijateľné pre manželské páry a preto prehlasujem/e, že nebudeme nikomu radiť ani pomáhať spôsobom, ktorý by mohol byť chápaný ako doporučenie pokúsiť sa riešiť otázku regulácie počatia potratom, antikoncepčným chovaním alebo sterilizáciou. Zároveň súhlasím/e s tým, že sa vzdám/e postavenia učiteľa (poradcu, zástupcu, zamestnanca LPP ), ak by som/sme v našej osobnej praxi alebo zásadách v budúcnosti prijali akúkoľvek formu potratu,antikoncepčného chovania alebo sterilizácie.

Dátum: .......................................                                     Podpis: ....................................