Používame cookies. +

LIGA PÁR PÁRU v Slovenskej republike

ČLÁNOK I. NÁZOV, PRÁVNE POSTAVENIE, SÍDLO, DRUH ČINNOSTI

Občianske združenie Liga pár páru v Slovenskej republike je dobrovoľným združením občanov (ďalej len "združenie") podľa zákona č. 83/90 Sb. ve znení neskorších zmien a doplnkov. Názov občianskeho združenia je: Liga pár páru v Slovenskej republike. Okrem celého názvu bude možné používať aj skrátenú formu názvu: Liga pár páru, alebo skratku LPP.

Názov a činnosť Ligy pár páru sú inšpirované organizáciou The Couple to Couple League International (CCLI) so sídlom v Cincinnati, USA. LPP je po právnej stránke na CCLI nezávislá. LPP je samostatné, dobrovoľné občianske združenie fyzických osôb, s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré so svojim majetkom a finančnými prostriedkami hospodári samostatne. Liga pár páru je kresťanská medzidenominačná organizácia. Nie je naviazaná na žiadnu cirkev a jej činnosť nesúvisí ani s činnosťou žiadnej politickej strany alebo hnutia.

LPP je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou.

Sídlom LPP sú Zlaté Moravce, ul.Slovenskej armády č.15, PSČ: 953 01; Slovenská republika.ČLÁNOK II. CIELE

1. Pracovať v prospech rodiny, detí a mládeže šírením zdravého životného štýlu prostredníctvom prednáškovej a osvetovej činnosti v oblasti reprodukčného zdravia a prevencie voči HIV a sexuálne prenosným chorobám.

2. Podporovať a upevňovať manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia.

3. Poskytovať aktívny vyučovací program a radiť manželským párom, ako používať prirodzené metódy regulácie počatia.

4. Napomáhať k vytváraniu skupín dobrovoľníkov (manželských párov alebo jednotlivcov), ktoré organizujú kurzy a poradenstvo LPP a pripravovať jednotlivé páry na túto aktivitu.

5. Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v zahraničí, obzvlášť s CCLI a LPP v iných krajinách a podporovať ich aktivity.

6. Zabezpečovať finančné prostriedky na financovanie aktivít potrebných na uskutočňovanie cieľov uvádzaných v článku II body 1-5. LPP v rámci svojej činnosti bude vydávať a predávať vlastné vzdelávacie a propagačné materiály, služby a predávať materiály a tovary vydané, vyrobené inými subjektami. Jedná sa výhradne o tovary a služby, ktoré súvisia so zameraním a obsahom aktivít LPP. LPP je založená za účelom vykonávania osvety, vzdelávania a nekomerčného poradenstva, nie na dosahovanie zisku.


ČLÁNOK III. ORGÁNY LPP

Orgánmi LPP sú:

- Rada

- Prípravný výbor – do zakladajúceho zhromaždenia

- Správny výbor  – po zakladajúcom zhromaždení

- Prezident a viceprezident

- Dozorná komisia

 

1. Rada LPP :

1.1. Rada LPP je najvyšším orgánom LPP.
Rada LPP sa konštituuje voľbou na zakladajúcom zhromaždení, ktoré sa uskutoční najneskôr do troch mesiacov po registrácii LPP. V dalším období vzniká členstvo v Rade kooptáciou z radov záujemcov majúcich v LPP aktivne členstvo. Členstvo v Rade zaniká rezignáciou, vylúčením alebo smrťou.
Radu zvoláva prezident LPP.
Rada sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Rokovanie rady vedie prezident alebo ním poverený člen Rady. V prípade nečinnosti prezidenta a viceprezidenta, zvoláva rokovanie Rady člen Správneho výboru, ktorého touto úlohou poveril Správny výbor.

1.2. Rada LPP má najmä tieto právomoci:

- schvaľuje a mení stanovy združenia

- zo svojho stredu volí prezidenta LPP, Správny výbor LPP a dozornú komisiu LPP

- schvaľuje rokovací poriadok, zásady činnosti dozornej komisie,

- schvaľuje plán činnosti a správu o hospodárení združenia

- rozhoduje o odvolaní prezidenta, ako aj o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne zverené do kompetencie správneho výboru alebo prezidenta

- rozhoduje o zániku združenia.

1.3. Rada LPP je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade, že na zvolané rokovanie Rady nepríde nadpolovičná väčšina jej členov, zvolávajúci môže ukončiť zasadnutie Rady a následne otvoriť nové rokovanie s rovnakým programom ako bolo plánované na pôvodnom zasadnutí a Rada je v tomto prípade uznášaniaschopná, aj keď sa jej rokovania nezúčasní nadpolovičná väčšina jej členov. Rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

2. Prípravný výbor LPP.
Prípravný výbor stojí na čele združenia do doby zakladajúceho zhromaždenia a určí svojho splnomocnenca, ktorý je oprávnený konať v mene LPP. Splnomocnenec prípravného výboru je štatutárnym zástupcom LPP do doby konania zakladajúceho zhromaždenia a je oprávnený konať samostatne v mene LPP. Prípravný výbor zabezpečuje prípravu zakladajúceho zhromaždenia a všetky kroky s tým súvisiace, pripraví rokovací poriadok a zásady činnosti dozornej komisie. Činnosť prípravného výboru je ukončená dňom konania zakladajúceho zhromaždenia LPP.

3. Správny výbor LPP je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Rady. Funkčné obdobie Správneho výboru je trojročné. Po uplynutí tejto doby sa volí nový Správny výbor.

3.1. Správny výbor LPP sa skladá najmenej z piatich členov, vrátane prezidenta združenia. Na čele správneho výboru stojí prezident združenia. Správny výbor sa schádza podľa potreby. Rokovanie správneho výboru zvoláva prezident LPP, alebo ním poverený člen správneho výboru. V prípade nečinnosti prezidenta a viceprezidenta môže rokovanie Správneho výboru zvolať ktorýkoľvek člen Správneho výboru, ak k tomuto získa podporu minimálne polovice členov výboru.

3.2. Správny výbor najmä:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b) vypracováva plán a správu o činnosti, správu o hospodárení, rozhoduje o finančných otázkach združenia,

c) rozhoduje v personálnych veciach ako je prijímanie a prepúšťanie zamestnancov.

d) má právo navrhnúť odvolanie prezidenta a viceprezidenta LPP

e) rozhoduje o zrušení členstva

f) rozhoduje o zániku združenia, ak sa za týmto účelom zvolaná Rada nezíde do troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia.

3.3. Správny výbor je uznášaniaschopný, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Správny výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý člen Správneho výboru má jeden rozhodovací hlas.

4. Prezident a viceprezident.
Prezident je štatutárnym zástupcom združenia, rozhoduje a aj vykonáva na vlastnú zodpovednosť rutinné záležitosti súvisiace so zabezpečením riadneho chodu LPP. Viceprezidentom je manželka prezidenta resp. naopak. Prezident a viceprezident majú päťročné funkčné obdobie. Po uplynutí tejto doby môžu byť opäť ustanovení do týchto funkcií.
Viceprezident zastupuje prezidenta v plnom rozsahu a je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia. Obaja zastupujú LPP SR navonok v právnych záležitostiach, aj ako hovorcovia. Rada môže na vykonávanie týchto činností určiť aj ďalších členov a to na dobu určitú alebo neurčitú.
Medzi základné úlohy prezidenta patrí najmä:

4.1. reprezentovať a zastupovať LPP, zabezpečiť adresu pre styk s verejnosťou, ktorá je zároveň sídlom LPP

4.2. šíriť a presadzovať základné ciele LPP, ako sú vyjadrené v Článku II. týchto stanov

4.3. vyhľadávať, školiť a podporovať učiteľské páry a poradcov STM

4.4. koordinovať prácu dobrovoľných učiteľských párov a poradcov

4.5. dozerať na vydavateľskú činnosť LPP

4.6. dozerať na finančné záležitosti LPP

4.7. zvolávať Radu a zasadnutia Správneho výboru LPP a o termíne konania upovedomiť členov jednotlivých orgánov s dostatočným časovým predstihom. Termín zasadnutia Rady oznámiť všetkým členom združenia.
Prezident LPP má právo navrhnúť odvolanie člena Správneho výboru a za týmto účelom zvolať zasadnutie Rady LPP. Za svoju činnosť zodpovedajú prezident a viceprezident Rade LPP.
V prípade, že prezident a viceprezident predčasne prestanú vykonávať svoj úrad, ustanoví Správny výbor iný manželský pár, ktorý bude vykonávať kompetencie prezidenta a viceprezidenta LPP do zasadnutia najbližšej Rady LPP.

5. Dozorná komisia LPP:
je najvyšší kontrolný a revízny orgán LPP.

- kontroluje činnosť LPP v oblasti hospodárenia, správy majetku a dodržiavania Stanov LPP

- dozorná komisia (DK) sa skladá minimálne z troch členov. Členstvo v dozornej komisi je nezlučiteľné s členstvom v Správnom výbore.

- dozorná komisia si volí zo svojho stredu predsedu DK.

- predseda DK sa zúčastňuje na zasadaniach Správneho výboruy s hlasom poradným na základe pozvania prezidenta alebo zvolávajúceho DK kontroluje plnenie uznesenia Rady alebo Správneho výboru. Funkčné obdobie DK je trojročné.ČLÁNOK IV.    ČLENSTVO

1. Členstvo v LPP je dobrovoľné. Je otvorené každému, kto má záujem stať sa členom Ligy a súhlasí s jej Stanovami bez ohľadu na jeho národnosť, štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, politické a náboženské presvedčenie. Členmi LPP môžu byť aj občania iných štátov. Pasívne členstvo na dobu jedného roka získavajú všetci účastníci kurzov LPP, ktorí oň prejavia záujem a zaplatia čiastku príspevku stanovenú Radou LPP. Ľudí, ktorí sa prihlásia k pasívnemu členstvu Liga pár páru eviduje v kategóriách pasívny člen a sympatizant LPP. Pasívne členstvo bude taktiež zaručené aj tým, ktorí ešte kurz neabsolvovali, avšak o členstvo prejavia záujem a splnia podmienky prijatia.

2. Pasívne členstvo vzniká na základe vyplnenia registračnej karty, a uhradením registračného príspevku. Správny výbor môže v opodstatnených prípadoch rozhodnúť o vzniku členstva aj keď nebude uhradený registračný príspevok. Pasívne členstvo môže byť Správnou radou udelené na neurčitú dobu aj osobám, ktoré podporujú aktivity LPP zvlášť štedrými príspevkami, prípadne odborným poradenstvom, alebo iným výnimočným spôsobom.

3. Aktívne členstvo získavajú tí členovia LPP, ktorí oň prejavia záujem a následne sa v aktivitách LPP angažujú ako učitelia STM, poradcovia STM, alebo oficiálny zástupcovia LPP
( k čomu ich opravňuje získanie platného certfikátu LPP) a podpisom potvrdia svoj súhlas so Zásadami LPP, uvedenými v článku V týchto stanov. Osoby s aktívnym členstvom v LPP sa podriaďujú autorite Ježiša Krista ( ako to vyjadruje Nicejské vyznanie viery a Chalcedonský koncil ) a podriaďujú sa tradičnému morálnemu kresťanskému učeniu v otázkach manželstva a sexuality. Ak sú medzi kresťanskými cirkvami rozdiely, ako rozhodujúce učenie je prijímané učenie Rímsko-katolíckej cirkvi; ak sú rozdiely medzi katolíkmi, ako rozhodujúce je prijímané učenie rímskych pápežov a Kongregácie pre náuku viery, napr.Casti connubii, Humanae vitae, Familiaris consortio, Evangelium vitae a Donum vitae. Vzhľadom k zvláštnemu poslaniu hlásania manželských ideálov musia ženatí učitelia, poradcovia a zástupcovia LPP žiť v manželstve platnom podľa noriem katolíckej Cirkvi.

4. Každý člen LPP má tieto práva:

- aktívne sa zúčastňovať na činnosti LPP a využívať všetky výhody plynúce z členstva v LPP

- slobodne sa vyjadrovať, predkladať námety a návrhy na zlepšenie práce a činnosti LPP

- požadovat informácie týkajúce sa cieľov a činnosti združenia,

- využívať poznatky a informácie získané v združení

- zúčastniť sa rokovaní Rady a uchádzať sa o členstvo v Rade LPP a v ostatných orgánoch združenia

5. Každý člen LPP má tieto povinnosti :

- podporovať aktivity Ligy registračným príspevkom alebo iným angažovaním sa podľa svojich možností a schopností

- oznámiť predsedovi alebo Správnemu výboru LPP všetky zmeny dôležité z hľadiska členstva v LPP

6. Zánik členstva.
Členstvo v LPP zaniká nezaplatením registračního příspěvku do stanoveném lehoty, rozhodnutím sa člena, že vystúpi z LPP, úmrtím alebo rozhodnutím Správneho výboru o zrušení členstva. ( Členstvo môže byť zrušené osobe alebo osobám, ktoré zneužívajú svoje členstvo v LPP na to, aby pracovali proti cieľom a zásadám LPP, rozhodnutím Správneho výboru o zrušení členstva.)

7. Postavenie učiteľského páru STM alebo poradcu STM bude udelené iba manželským párom alebo jednotlivcom, ktorí prešli odborným školením a získali certifikát od LPP alebo CCLI k tejto aktivite. Tí, ktorí získajú štatút učiteľského páru budú poskytovať prednáškovú činnosť LPP pravidelne, diskrétne a ohľaduplne.
Poradca nemôže vykonávať klasické kurzy STM nakoľko je dôležité, aby kurzy robili manželské páry a nie jednotlivci.
Jednotlivé typy vzdelávacích aktivít uskutočňovaných pod hlavičkou LPP musia byť schválené Správnym výborom LPP.
Postavenie zástupcu LPP bude udelené len takým jednotlivcom a párom, ktorí boli schválení Ligou pár páru alebo CCLI a ktorí sa zaviazali podporovať a propagovať aktivity LPP. Zástupcovia LPP nemajú oprávnenie na vyučovanie STM metódy.
Učebné a poradenské obmedzenia. Učiteľské páry ani poradcovia nesmú poskytovať lekárske služby a dávať lekárske rady alebo sa o ne pokúšať, pokiaľ ich k tomu neoprávňuje riadne lekárske vzdelanie. Postavenie učiteľského páru alebo učiteľa oprávňuje iba k poskytovaniu informácií o prirodzených telesných procesoch, o výsledkoch dosiahnutého vedeckého bádania alebo literatúry. To však nevylučuje možnosť odkazovať na vhodné zdroje.

8. Zamestnanci LPP.
Zamestnancom LPP sa môže stať každý, kto sa stotožňuje so Zásadami LPP a svojim podpisom potvrdí súhlas s ich obsahom, vrátane záväzku, ktorý tvorí časť textu súhlasu so zásadami LPP, ako je uvedené v článku V týchto stanov.

 

ČLÁNOK V.     ZÁSADY LIGY PÁR PÁRU

* Stvoriteľ vesmíru a Pán života určil manželstvo k vzájomnému posväcovaniu manželov, ich rastu v láske a k plodeniu detí, ktoré majú byť vedené cestami Pána.

* Objatie pohlavného styku je Bohom určené k obnove manželskej zmluvy a upevňovaniu vlastného zmyslu manželstva. Je určené Stvoriteľom lásky k rastu manželskej lásky a plodeniu detí.

* Pohlavný styk pred manželstvom a mimo manželstva, ako ajhomosexuálna aktivita sú v rozpore s poriadkom stvorenia.

* Každá forma sexuálnej výchovy mládeže musí zahŕňať poučenie o manželskom význame pohlavného styku.

* Mládež musí byť povzbudzovaná k pohlavnej čistote a mala by byť zoznámená s praktickými aj morálno- náboženskými dôvodmi pre zachovanie pohlavnej čistoty.

* Manželské páry sú volané k štedrosti v službe životu.

* Manželské páry nemajú povinnosť mať toľko detí, koľko je fyzicky možné.

* Pokiaľ manželia vo svetle viery zvážia, že majú na čas predchádzať tehotenstvu alebo nerozširovať svoju rodinu, sú povolaní k periodickej zdržanlivosti v plodnom období cyklu,to znamená používať prirodzené plánovanie rodičovstva.

* Prirodzené plánovanie rodičovstva je najlepším spôsobom plánovania rodiny po stránke zdravotnej aj morálnej a prispieva k rozvoju manželskej lásky.

* Neprirodzené spôsoby regulácie počatia sú v rozpore s poriadkom stvorenia.To platí o potrate, sterilizácii a používaní látok a pomôcok znemožňujúcich počatie alebo nidáciu /uhniezdenie/ plodu, rovnako ako aj o prerušovanej súloži, masturbácii, alebo inej zvrátenej sexuálnej aktivite. Používanie látok alebo pomôcok, ktoré znemožňujú pokračovanie nového života, je rovnako nemorálne ako potrat.

* Prirodzené plánovanie rodičovstva je umením, ktoré je potrebné sa naučiť. Rozširuje ľudské schopnosti pozorovania, analýzy, vzájomnej komunikácie a spoločného rozhodovania.

* Správne poučený pár môže prirodzenými metódami získať dostatočne presné informácie kdosiahnutiu rovnakej spoľahlivosti regulácie počatia akú má najúčinnejšia antikoncepcia.

* ” Prirodzené ” znamená v súlade s vlastným bytím muža a ženy, stvorených k Božiemu obrazu.
” Prirodzené ” neznamená konať, čo ma napadne, čo je najjednoduchšie, najpohodlnejšie. Zameniť ” prirodzené ” za ” ľahké ” má v sexuálnej sfére neblahé následky.

* Pohlavná aktivita utvára návyky. Manželia potrebujú Božiu pomoc, aby mohli dať svoj pohlavný pud do služby ozajstnejlásky.

* Každý správne poučený pár sa môže naučiť porozumieť svojej plodnosti. Je nutné rešpektovať jeho právo rozhodovať, čo urobí s touto informáciou. LPP preto nemôže manželom hovoriť, kedy majú alebo nemajú mať pohlavný styk, alebo kedy má žena odstaviť svoje dieťa. Učitelia LPP ponúkajú svoje osobné rady a doporučenia, len ak sú o to požiadaní. Dôležité je, aby podporili manželov v spôsobe PPR, ktorý si títo sami zvolia.

* Dôležitou súčasťou programu PPR je dojčenie, ktoré Liga považuje nielen ako techniku regulácie počatia, ale aj ako najlepší spôsob starostlivosti o dieťa.

* Deti majú byť milované a prijímané ako Boží dar, či už boli vopred chcené alebo nie.

* Tie techniky umelého oplodnenia, ktoré úplne odosobňujú akt plodenia od aktu manželskej lásky sú v protiklade s poriadkom stvorenia.

* Ak sa angažujeme pre dobrú vec, vrátane PPR, nemali by sme strácať zo zreteľa dôležité potreby vlastnej rodiny.


Súhlas so Zásadami LPP

Po prečítaní zásad CCLI, svojim podpisom vyjadrujem/e súhlas s ich znením. Zároveň prehlasujem/e, že som sa /sme sa nedali sterilizovať za účelom antikoncepcie a nepoužívam/e žiadne neprirodzené spôsoby regulácie počatia. Súhlasím/e, že prirodzené metódy regulácie počatia sú správne a morálne prijateľné pre manželské páry a preto prehlasujem/e, že nebudeme nikomu radiť ani pomáhať spôsobom, ktorý by mohol byť chápaný ako doporučenie pokúsiť sa riešiť otázku regulácie počatia potratom, antikoncepčným chovaním alebo sterilizáciou. Zároveň súhlasím/e s tým, že sa vzdám/e postavenia učiteľa (poradcu, zástupcu, zamestnanca LPP ), ak by som/sme v našej osobnej praxi alebo zásadách v budúcnosti prijali akúkoľvek formu potratu,antikoncepčného chovania alebo sterilizácie.


ČLÁNOK VI.    FINANČNÉ PROSTRIEDKY, MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1. K dosiahnutiu stanovených cieľov si LPP SR vytvára vlastný majetok.

2. Majetok tvoria : členské príspevky, dary, subvencie, dotácie,nehnuteľnosti, dedičstvo, príjmy z komerčnej činnosti a príjmy z podielu dane.

3. LPP je z finančného hľadiska nezisková organizácia. Príjmy ktoré LPP získa budú používané na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním jej aktivít.

4. Hospodárenie LPP sa riadi všeobecnezáväznými právnymi predpismi platnými v SR.ČLÁNOK VII.    ZÁNIK ORGANIZÁCIE  

LPP zaniká :

1. Na základe rozhodnutia Rady LPP . V prípade, že sa Rada zvolaná za účelom rozhodnúť o zrušení združenia do troch mesiacov nezíde, rozhoduje o zániku združenia, v súlade s ustanovením článku III bod 3.2 písm.f týchto stanov, Správny výbor.

2. Právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.


Pri zániku LPP rozhodnutím Rady (Správneho výboru), určí Rada (Správny výbor) spôsob vysporiadania majetku ako aj zodpovednú osobu za vykonanie majetkového vysporiadania. Zostatok finančných prostriedkov musí byť použitý v Slovenskej republike na účely, ktoré sú v súlade so zásadami a stanovami LPP.


V Zlatých Moravciach 17.11.2004

Registrácia bola vykonaná 17.12.2004; číslo spisu: VVS/1-900/90-16028