Používame cookies. +

(Nižšiešie uvedený text bol súčasťou modlitby so spevmi Taizé  na spoločnej česko-slovenskej  výročnej konferencii Ligy pár páru v Rodinkove 4.11.2017.)

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v tvojom mene, si medzi nimi. Si tu, teraz medzi nami a my ťa chceme chváliť, oslavovať a prosiť, dnes zvlášť za potreby a aktivity nášho spoločenstva Ligy pár páru.

1. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí stáli pri zrode Ligy, aj za tých, ktorí v tomto diele pokračujú. Sme vďační, Pane, za Cirkev, ktorú si založil, aby nás ako Matka a Učiteľka v tvojom mene viedla. Buď pochválený, Pane, že si nás nenechal samotných. Ďakujeme ti za Cirkev, ktorá cez pápežov opakovane usmernila ľudí, aby neostali v neistote. A ďakujeme za všetkých ľudí dobrej vôle, s ktorými sa stretáme.

Volajme spoločne: Vďaka ti, Pane!
- za blahoslaveného pápeža Pavla VI. a jeho odvahu a vernosť v encyklike Humanae vitae
- za svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý neúnavne vysvetľoval túto pravdu o ľudskej láske
- za Johna a Sheilu Kippleových, ktorí položili základy LPP
- za všetkých vedcov, ktorí sa usilovali a usilujú svojimi odbornými vedomosťami prispievať k spoľahlivosti metód orientácie v plodnosti
- za ľudí, ktorí v našom českom a slovenskom prostredí pomohli a pomáhajú šíriť PPR: učiteľské páry, zástupcov, sympatizantov, kňazov a biskupov, ľudí, ktorí finančne podporujú aktivity LPP a fungovanie organizácie na Slovensku aj v Čechách, za všetkých aktivistov, ...

2.  Prosíme ťa, svätý Bože, aj o odpustenie. Len takto, s očisteným srdcom môžeme prijať tvoju milosť a tvoje slová a len takto môžeme prosiť o požehnanie. Ty vieš, Pane, ako často nás ovplyvnia vlastné záujmy, presadenie svojich názorov a postojov natoľko, že zabúdame na to najpodstatnejšie: že Ty si Pravda, Cesta i Život. Pane, Pilát sa pýtal, čo je pravda, a nepoznal, že pravda stojí pred ním. Otvor nám srdce, aby sme očami viery poznali pravdu. Daj nám srdce pokorné a hľadajúce.

Prosme spoločne: Ježišu, tichý a pokorný srdcom, sprav srdce naše podľa srdca svojho!
- Odpusť nám, prosíme, pýchu, s ktorou reagujeme na to, čomu nerozumieme.
- Odpusť nám nezáujem o to, čo nám cez Cirkev hovoríš.
- Odpusť nám každé zanedbanie dobrého v tom, čo sme mali urobiť a neurobili.
- Odpusť nám nejednotu, ktorou vydávame zlé svedectvo svojmu okoliu.
- Odpusť nám posudzovanie a odsudzovanie konania druhých.
- Odpusť nám nedostatok pokory pri prijímaní učenia Cirkvi.


3. Pane, od teba pochádza všetko dobré na nebi i na zemi. Prosíme ťa teraz o všetko, čo je dobré pre nás i pre tých, ku ktorým nás posielaš.

Prosíme ťa, vyslyš nás!
- Prosíme o vernosť Cirkvi v našich osobných životoch a postojoch. Nech o tejto vernosti svedčia naše slová i skutky.
- prosíme o otvorené srdce voči Božiemu slovu a slovu, ktoré hovoríš cez Cirkev a jej učiteľský úrad.
- prosíme o požehnanie našich manželstiev, aby sme vytrvali v sľube, ktorým sme manželstvo uzavreli.
- prosíme o požehnanie našich rodín, zvlášť výchovy detí. Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj naše deti, aby si zachovali vieru a čisté srdce.
- prosíme o vernosť povolaniu – či už je to povolanie do manželstva alebo života zasväteného, aby sme vydávali svedectvo v tomto svete a boli jeho soľou i svetlom.

 4. Prosme aj za tých, ku ktorým sme poslaní:

- prosíme za manželov, aby sme im boli pomocou. Daj nám, Bože, dar múdrosti aj dar slova, aby sme vedeli správne poradiť, povzbudiť, usmerniť.
  Pomôž nám, Pane, aby sme sa nepovyšovali a boli si vedomí, že naša práca je službou.
- prosíme za snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo, aby sme im vedeli priblížiť krásu čistého manželského života
- prosíme za mladých, ktorí sa rozhodujú, akou cestou ísť, aby spoznali, k čomu ich voláš ty.
- prosíme za páry, ktoré túžia po dieťati a trpia, keď neprichádza. Daj im nádej, trpezlivosť a vytrvalosť, aby ich láska bola plodná.
- prosíme aj za tých, ktorí sa tiež angažujú v oblasti prirodzených metód plánovania rodiny, aby sme vedeli nájsť vhodné formy spolupráce.

 5. Pane, aj čas je tvojím darom. Pomôž nám, aby sme ho vedeli múdro zadeliť a určiť, čo je užitočné, čo je dôležité a čo naliehavé. Pomôž nám poznať, že nežiadaš od nás nič, na čo by si nám nedal silu, schopnosti a prostriedky. Nauč nás správne zoradiť svoje aktivity, aby sme nezanedbali svoje rodiny a zároveň aby sme pohotovo a ochotne odpovedali na povolanie do tejto služby. Prosíme ťa, doplň svojou milosťou, čo chýba našej snahe. Pošli nám ďalších ochotných bratov a sestry, ktorí by rozšírili naše rady. Nech sú vzťahy vnútri tohto nášho spoločenstva založené na láske k pravde a túžbe šíriť ju ďalej.

Svätý Bože, prijmi a požehnaj našu snahu, aby sme sa raz mohli s tebou tešiť v nebi spolu tými, ktorí nás už predišli.

6. Svätý Bože, pre zásluhy tvojho syna a na príhovor Božej matky a všetkých svätých ťa prosíme, aby si prijal k sebe duše, ktoré sú v očistci. Daj nám nezabudnúť, že Cirkev tvoríme spolu s tými, ktorí sú už v nebi a tvoria oslávenú Cirkev, aj s tými, ktorí sú Cirkvou trpiacou. Bože, veď nás k sebe a vyslyš naše prosby. Amen.

* * * 

 

Dostupné súbory:
Text modlitby za LPP jej členov, sympatizantov, podporovateľov... HOT
Dátum 27. nov. 2017 Veľkosť 74.98 KB Stiahnúť 604 Stiahnuť

 Redakčný dovetok:

Aktívne slúžiace páry Ligy ako aj veriaci účastníci kurzov  sú pozývaní k tomu, aby sa každú nedeľu pridali k spoločnej modlitbe za seba navzájom, za Ligu pár páru ako organizáciu  ajej podporovateľov, ale aj za tých, ktorí sa na ňu obrátili a každodenne sa snažia rozvíjať svoju manželskú lásku vernosťou svojmu manželskému sľubu aj prostredníctvom manželskej čistoty, ku ktorej  Boh ľudí povoláva. Pozývame aj vás, pridajte sa.