Mravné aspekty

mravn_aspekty
0,00 € za kus

915 kusov na sklade
+

Snúbenci pripravujúci sa na prijatie sviatosti manželstva, ako aj mnohé páry už žijúce v manželstve, nemajú často sami pred sebou zodpovedané otázky týkajúce sa rôznych foriem sexuálneho správania sa v manželstve. Ide najmä o sexuálne správanie sa v plodnom období, ak manželia predchádzajú tehotenstvu. Zásady uvedené v tomto letáčiku sú kombináciou oficiálneho učenia katolíckej cirkvi a spoločných názorov katolíckych morálnych teológov, ktorí prijímajú učenie Cirkvi.

Význam sexuality
Boh má pre sexualitu konkrétny plán.
Sexuálne správanie sa je dobré, pokiaľ sa zhoduje s týmto Božím plánom; a je zlé, keď je s týmto plánom v rozpore. Celá biblická tradícia ukazuje, že Boh chce, aby sex bol manželským aktom, ktorý je otvorený alebo aspoň nie úmyselne uzatvorený voči odovzdávaniu života. Pohlavný styk má byť tiež absolútne osobným, intímnym aktom a zároveň aj aktom symbolickým, v ktorom manžel a manželka vzájomne obnovujú sebadarujúcu lásku, ktorú si sľúbili pri sobáši. Pocit sexuálnej rozkoše je Bohom určený k tomu, aby bol spojený s týmto aktom symbolizujúcim sebadarovanie. Môžeme povedať, že tento pocit je spojený s radosťou, ktorú má Boh, keď vidí žiť kresťanských manželov dennodenne vzájomnú starostlivú lásku, ktorá je pravou manželskou láskou. 

Aj keď je fyzicky možné dosiahnuť orgazmus autostimuláciou, t.j. masturbáciou, je to nemorálne, pretože je to konanie proti vzájomnostnému charakteru sexuality. Taktiež je fyzicky možné, aby jeden z manželov uspokojoval masturbáciou toho druhého, čo je rovnako nemorálne. Orgazmus je jedinečný pocit rozkoše určený Bohom výhradne na to, aby sprevádzal akt symbolicky obnovujúci sebadarujúcu lásku, sľúbenú pri uzatvorení manželstva a kompletný genitálno-genitálny, neantikoncepčný pohlavný styk medzi manželom a manželkou v tomto jedinečnom vyjadrení manželskej lásky. Vzájomná masturbácia v žiadnom prípade nesymbolizuje toto sebadarovanie sľúbené v manželstve. Učenie cirkvi a skúsenosti cudne žijúcich manželov jasne ukazujú, že masturbačný sex redukuje sexuálnu aktivitu na nezmyselné úsilie o dosiahnutie rozkoše a sexuálneho uvoľnenia.

Všetky formy antikoncepčného správania sú v rozpore jednak so symbolickým významom manželského styku (záväzok sebadarujúcej lásky), ako aj s jeho významom odovzdávania života. Z týchto dôvodov neexistuje morálny rozdiel medzi používaním antikoncepčných prostriedkov a antikoncepčným správaním sa.

Všeobecne neprijateľné spôsoby sexuálneho správania sa.
Je neprípustné používať neprirodzené formy regulácie pôrodnosti. Patrí sem akákoľvek forma hormonálnej antikoncepcie (tabletky, podkožné implantáty, náplaste...) vnútromaternicové telieska, chemické nehormonálne látky (spermicídy), alebo mechanické pomôcky – kondómy a pesary, ktorých cieľom je zabrániť ovulácii, alebo stretnutiu spermií so ženským vajíčkom. Všetky prípravky hormonálnej antikoncepcie a vnútromaternicové telieska zabraňujú implantácii (uhniezdeniu) nového života v maternici a predstavujú dodatočne aj zlo potratu tým, že môžu spôsobiť zabitie novovyvíjajúcej sa ľudskej bytosti. Ostatné formy antikoncepčného správania sa sú taktiež v rozpore s Božím stvoriteľským plánom. Sem patrí prerušovaná súlož (t.j. zakončenie pohlavného styku ejakuláciou mimo pošvy), vzájomná a individuálna masturbácia. Do tejto skupiny patrí taktiež necking, petting a každá podobná forma telesných dotykov, ktoré zámerne vedú k orgazmu ktoréhokoľvek z manželov bez úplného genitálno-genitálneho styku. To sa netýka naopak celkom prijateľnej praxe dráždenia klitorisu (dráždca), ktoré pomáha manželke dosiahnuť orgazmus buď pred alebo po manželovej ejakulácii do pošvy, t.j. ako súčasti normálneho manželského pohlavného styku.

Morálni teológovia ospravedlňujú náhodnú ejakuláciu alebo orgazmus neskúsených manželov, ktorí sa ešte nenaučili poznať svoje limity, ale upozorňujú, že manželia sú povinní učiť sa zo svojich skúsenosti; dva-trikrát to môžu byť legitímne náhody, avšak trvalo opakované zážitky sa ťažko dajú nazvať “náhodnými”.

Orálny a análny sex je neprípustný
Aj keď katolícky teológovia výslovne neodmietajú fellatio (orálna stimulácia penisu, t.j. ústami alebo jazykom) a cunnilingus (orálna stimulácia ženských pohlavných orgánov) ako súčasť predohry ku kompletnému manželskému genitálnemu styku, je potrebné upozorniť, že pri praktizovaní takejto aktivity sa nedá úplne vylúčiť možnosť predčasného orgazmu ani nie je možné vylúčiť zdravotné problémy. Každý orgán má svoju typickú bakteriálnu flóru. Baktérie, ktoré sa prirodzene v zdravom organizme vyskytujú v ústach a v konečníku, predstavujú pre tkanivá pohlavných ústrojov riziko. Orálno-genitálnym stykom sa môže prenášať vírus herpes I, aj keď sa neprejavuje akútnym ochorením. Pokiaľ je tento vírus prítomný v pošve v priebehu tehotenstva, a to aj bez vonkajších príznakov, môže sa preniesť na dieťa. Orálno-genitálnym kontaktom sa taktiež môžu prenášať kvasinkové infekcie. Análny sex predstavuje styk so zavedením penisu do konečníka. Keďže takýto spôsob nemôže z hygienických dôvodov nikdy predchádzať genitálnemu sexu, neexistujú okolnosti, za ktorých by mohol byť prípustný. Zdá sa, že v súlade s Božím plánom je pri pohlavnom styku prirodzenejšie fyzické spojenie pohlavných orgánov a osobné stretnutie pohľadov. Oba sú dôležité a vzájomne nezameniteľné. K čistote v manželstve patrí samozrejmá zásada, že manželia nečítajú ani neprezerajú pornografické materiály akéhokoľvek druhu, či už tzv. soft (jemné) porno, ako napr. Playboy, alebo materiály typu hard (tvrdé) porno, ktoré je v súčasnosti tiež ľahko dostupné.

Prípustné spôsoby sexuálneho správania sa manželov
Za prípustné spôsoby manželského sexuálneho správania sa možno označiť tie, ktoré neboli vymedzené negatívne ( nakoľko vychádzajúc z významu sexuality možno konštatovať, že sexuálne správanie sa manželov má jasné vymedzenie, t.j. jedná sa o “buď .. alebo”; napr. manželia buď používajú antikoncepciu, alebo ju nepoužívajú a podobne). Existujú však typy správania, ktoré sa môžu vyskytovať v určitom stupni. Takéto otázky vznikajú v súvislosti so sexuálne vzrušujúcimi aktivitami počas plodného obdobia, ak sa manželia predtým rozhodli, že by pre nich v tomto čase nebolo zodpovedné mať pohlavný styk a riskovať tehotenstvo. Konkrétnu odpoveď na otázku, ako je to s morálnou prípustnosťou bozkov, dotykov, ktoré nie sú myslené ako bezprostredná predohra ku kompletnému genitálnemu styku, dáva nasledujúci text:

1.) Manželská cudnosť, čistota počas plodného obdobia nie je to isté ako predmanželská čistota. Manželia sa môžu bozkávať a dotýkať spôsobom, ktorý by bol objektívne hriešny pre snúbencov; pre manželov takéto správanie predznamenáva plné sexuálne spojenie, ktoré by legitímne mohli mať ihneď, ale ho odkladajú na neskôr. Pokiaľ by vášeň prevládla, môžu pokračovať až do plného manželského styku.

2.) Aktivity, pri ktorých manželia prežívajú sexuálnu rozkoš do určitého stupňa, hoci aj úmyselne, sú prípustné, pokiaľ sa nestanú nadmerne dráždivými. Manželia sú pozvaní mať ich pod kontrolou. To znamená, že majú byť výrazom manželskej lásky a citu, ale nesmú viesť k orgazmu alebo k nadmernému sexuálnemu napätiu jedného alebo oboch manželov, ktoré by ich zvádzalo k masturbácii.

3.) Manželia musia mať pre takéto správanie opodstatnený dôvod, pretože ide o aktivitu, ktorá so sebou nesie možnosť nechceného orgazmu. Také dôvody môžu zahŕňať potrebu telesného kontaktu, potrebu byť ocenený(a), prípadne otupenie ostria sexuálneho napätia, ktoré môže doliehať na jedného alebo aj oboch manželov. V každom prípade prvotný úmysel manželov musí byť upevňovanie ich manželského zväzku a nie iba prežívaná rozkoš.

4.) Vzájomné láskanie a bozky na prsia a hruď závisia od ich následkov. Pre niektoré manželské páry takéto prejavy môžu byť príliš dráždivé, a preto sa musia obmedziť len na bezprostrednú predohru; iní manželia to môžu bez problémov robiť bez nadmerného vydráždenia. Spôsob a dĺžka bozkov môže mať taktiež rôzne následky. Niektorí manželia môžu určitú dobu zvládať bozky otvorenými ústami, iných to nadmerne dráždi a využívajú to ako súčasť bezprostrednej predohry.

Účelom tohto letáčiku nie je povzbudzovať manželov k pokusom “kam až možno zájsť”. Jeho cieľom bolo zodpovedať otvorene a pravdivo na otázky, ktoré boli položené pri rôznych rozhovoroch s manželmi a poukázať na neskreslené učenie Cirkvi o radostiach a úskaliach ľudskej sexuality. Úsilie o vystupňovanie rozkoše môže byť nebezpečné, obzvlášť ak sa stáva z neho zvyk. Existuje skutočný duchovný úžitok z určitého stupňa askézy dokonca aj v manželskom vzťahu. Okrem toho prílišný dôraz na erotickú stránku v priebehu plodného obdobia môže odvádzať od rozvoja nepohlavných prejavov manželského dvorenia, ktoré je tak veľmi potrebné pre budovanie a obohacovanie dobrého manželského vzťahu.

Na druhej strane sa niektorí manželia potrebujú naučiť, že nie je potrebné, aby počas abstinencie v plodnom období žili striktne ako “brat a sestra”, a že takýto spôsob môže byť pre nich aj škodlivý. Každý z manželov má byť ústretový k potrebe telesného kontaktu toho druhého a pritom si musí uvedomovať, že potreba telesného kontaktu ešte neznamená pozvanie k pohlavnému styku. Každý človek žijúci v manželstve by mal mať na pamäti, že manželská čistota je cnosť, ktorú má každý rozvíjať ako dobrú dispozíciu usmerňujúcu jeho správanie. V období pohlavnej zdržanlivosti sa obaja manželia musia usilovať, aby sa ten druhý necítil nemilovaný a ignorovaný. Ak majú neobvyklé problémy s abstinenciou v plodnom období, mali by preskúmať svoje dôvody pre túto abstinenciu. Majú skutočne dostatočne vážny dôvod vyhnúť sa tehotenstvu? Nevolá ich Boh k tomu, aby prijali ďalšie dieťa? Pokiaľ sú presvedčení o vážnosti svojich dôvodov a majú veľké problémy s pohlavnou zdržanlivosťou, potrebujú viac využiť duchovné prostriedky, ktoré Boh poskytuje - čítanie jeho Slova, časté prijímanie sviatosti Eucharistie a pokánia, dennú modlitbu a zmysel pre humor. “Moja milosť ti postačí” ubezpečuje nás Boh prostredníctvom druhého listu Korinťanom (2 Kor 12,9). Rozvíjaním manželského dvorenia a duchovným prístupom k obdobiu periodickej zdržanlivosti sa zaoberajú ďalšie letáky vydané Ligou pár páru: Budovanie emocionálnej intimity, Tvorivá zdržanlivosť a O sexuálnej intimite - najradostnejšom, ale aj najchúlostivejšom pute lásky.

 Tento stručný prehľad neobsahuje argumentáciu v zmysle analýzy, obsahuje však v krátkosti vysvetlenie významu ľudskej sexuality, slúžiace ako základ pre uvedomenie si, prečo sú niektoré formy správania sa dobré a iné zlé. Obsah tohto letáku bol recenzovaný a schválený niekoľkými morálnymi teológmi, kňazmi a laikmi. Konečná zodpovednosť za text je záležitosťou autora. Za slovenský preklad zodpovedajú Jozef a Simona Predáčoví.

Nihil obstat:
ThLic. Michael Vivoda, censor.
imprimatur:
Mons. Ioannes Orosch,
Eppus, Vicarius generalis.
Tyrnaviæ, die 18 iulii 2006,n.915/06

 

Dostupné súbory:
pdf-246 Mravné aspekty manželskej sexuality HOT
Dátum-246pondelok, 06. december 2021, 21:02 Veľkosť-246 1.1 MB Stiahnúť-246 1 230 Stiahnuť