Informačný leták o Lige pár páru a jej ponuke

lpp_stm
Zadarmo

926 kusov na sklade
+

Liga pár páru
je občianske združenie, ktoré vychádzajúc z vízie materskej organizácie The Couple to Couple League International CCLI (založenej v r. 1971 Johnom a Sheilou Kippleyovými za výdatnej pomoci MUDr. Konalda Prema, profesora gynekológie a pôrodníctva Minessotskej univerzity) a v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Natural Family Planning International, Inc so sídlom v Cincinnati,vyvíja na Slovensku aktivity, ktorých cieľom je podporovať rodinu, pomáhať budovať manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia a šíriť zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Názov organizácie, na Slovensku dosť nezvyčajný, odzrkadľuje základnú filozofiu organizácie, ktorá spočíva v tom, že vyškolené manželské páry odovzdávajú svoje skúsenosti, vedomosti a učia o prirodzených metódach plánovania rodičovstva ďalšie páry, ktoré potom šíria tieto poznatky ďalej.

Charakteristika prirodzeného plánovania rodičovstva

1. Učí rozumieť svojmu telu.
2. Rešpektuje osobnosť človeka ako celku.
3. Použiteľné na predchádzanie počatia ako aj na dosiahnutie tehotenstva.
4. Podporuje zdravie a môže včas upozorniť na prípadný zdravotný problém.
5. Nemá žiadne vedľajšie negatívne zdravotné účinky.
6. Neblokuje plodnosť žiadnym vonkajším umelým zásahom.
7. Nepoužíva žiadne antikoncepčné a bariérové prostriedky.
8. Je všeobecne morálne prijateľné.
9. Praktické.
10. Finančne nenáročné.
11. Vysoko spoľahlivé.

O čo ide?
Lekárska veda dokázala a skúsenosť potvrdzuje, že žena má počas každého menštruačného cyklu plodné a neplodné obdobia a iba v plodnom období sa môže z pohlavného styku počať nový život. Keďže ženský organizmus v priebehu menštruačného cyklu poskytuje príznaky na určenie plodných a neplodných dní, je možné systémom označovaným ako prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR), spoľahlivo sa v plodnosti orientovať a poznatky využiť buď na predchádzanie alebo dosiahnutie počatia.

Prirodzené plánovanie rodičovstva predstavuje spôsob plánovania rodičovstva, s pomocou ktorého je možné napomôcť dosiahnutiu tehotenstva, rovnako ako je možné tehotenstvu predchádzať, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich príznakov plodnej a neplodných fáz v ženskom menštruačnom cykle. Ak sa používa pri predchádzaní počatia, v priebehu plodnej fázy nedochádza k pohlavnému styku.
Definícia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1982.

PLODNOSŤ NIE JE PROBLÉM, ALE DAR
je názov kurzu symptotermálnej metódy (STM) prirodzenej regulácie počatia , ktorý ponúka Liga pár páru všetkým, ktorí majú záujem porozumieť reči svojho tela. Kurz vedie odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi s metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Výučba STM formou kurzu je zámerná, nakoľko vytvára priestor pre osobné stretnutia ľudí. Po skončení kurzu si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa. Samotnú výučbu predstavujú tri stretnutia približne v mesačných intervaloch. Ich cieľom je vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii, naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti a ponúknuť im tak prirodzenú, zdravie neohrozujúcu a spoľahlivú alternatívu k umelej antikoncepcii. Predstaviť PPR ako životný štýl manželov, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní jedinečnosti ženy a muža. Kurz venuje pozornosť aj mimoriadnym situáciam ako sú napríklad nepravidelné cykly, návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením, či pomoc pri dosiahnutí počatia. Odstup jednotlivých stretnutí umožňuje ženám hneď v priebehu kurzu zbierať skúsenosti z vlastných cyklov, konzultovať prípadné nejasnosti a pod priamym vedením učiteľského páru robiť hodnotenia prvých vlastných záznamov.
Kurzy v mieste bydliska učiteľského páru si organizujú a zabezpečujú samotné učiteľské páry. Mimo miesta bydliska učiteľských párov kurzy organizujú samotní záujemcovia tak, že sa skontaktujú s najbližším učiteľským párom, alebo priamo na ústredie LPP oznámia svoj záujem o kurz STM. Spoločne potom upresnia termín a miesto konania kurzu. Kurz sa môže po dohode uskutočniť všade tam, kde oň prejaví záujem aspoň 5 párov alebo jednotlivcov. Ak máte záujem o kurz, ale je vás menej, ozvite sa, spoločne nájdeme riešenie. Nakoľko LPP je nezávislá nezisková organizácia, ktorá nie je finančne zabezpečovaná žiadnym pravidelným príjmom, prosíme účastníkov kurzu o kurzovný príspevok, z ktorého sa hradia cestovné náklady, vydávanie materiálov, školenie ďalších dobrovoľných učiteľských párov. Prvé stretnutie kurzu je vždy zadarmo a nezaväzuje k účasti na celom kurze.

Aké sú príznaky plodnosti a neplodnosti?
Najznámejšie príznaky sú fyziologický (prirodzený) výtok hlienu krčka maternice a zmeny telesnej teploty ženy po prebudení. Pomocný príznak poskytuje
tiež meniaci sa krčok maternice. Hlien pomáha mužským spermiám prežiť v inak nepriaznivom prostredí ženských rodidiel a umožniť im oplodnenie vajíčka ženy. Zvyčajne sa začne vytvárať niekoľko dní pred ovuláciou (uvoľnením dozretého vajíčka z vaječníka). Je to pozitívny príznak plodného obdobia.
Počas ovulácie býva hlien klzký, číry, ťažný ako vaječný bielok a vo väčšom množstve ako inokedy. Po ovulácii zväčša zmizne. Druhým príznakom je bazálna teplota ženy po prebudení. Tá je pred ovuláciou nižšia a po ovulácii mierne, ale pozorovateľne stúpa. Po niekoľkých dňoch vzostupu teploty (pri súčasnom vysychaní hlienu) môže žena spoľahlivo určiť, že je až do konca cyklu neplodná.

Čo je symptotermálna metóda PPR?
Symptotermálna metóda PPR (ďalej STM) je efektívny a nenáročný systém pozorovania a hodnotenia symptómov (príznakov), najmä hlienu a teploty. Zmeny hlienu sú závislé na zmenách hormónov estrogénov dominantných v priebehu dozrievania vajíčka a zmena bazálnej teploty reaguje na zvýšenú hladinu hormónu progesterónu, ktorý po ovulácii produkuje žlté teliesko. Vzájomná kontrola zmien hlienu a teploty umožňuje najvyššiu možnú mieru spoľahlivosti prirodzeného plánovania rodičovstva. Mnoho žien si všíma aj ďalšie uvedené príznaky.
Symptotermálna metóda nie je to isté ako stará kalendárna metóda. Kalendárna metóda, ktorá sa zakladala na určitých biologických pravidelnostiach (výpočtoch pravdepodobnosti) bola vyvinutá v roku 1930 a nemala dobré výsledky u žien, ktoré mali nepravidelné cykly.

Môže byť STM používaná pri nepravidelných cykloch?
Áno. STM počíta s tým, že každá žena môže mať aspoň niekedy nepravidelnosti. Každodenným pozorovaním zbadá, či nastupuje jej plodné obdobie neobvykle skôr alebo neskôr.

Je STM časovo náročná?
Nie. Pri používaní STM potrebuje žena denne len chvíľu na meranie teploty po prebudení a počas dňa sa sústrediť pri návšteve toalety na pozorovanie výskytu a kvality hlienu. Manželia zaznamenávajú do záznamovej tabuľky hodnoty nameranej teploty a večer písmenom zapíšu výskyt hlienu. Tento jednoduchý postup im umožňuje presný a aktuálny pohľad na ich plodnosť.

Ako je spoľahlivá STM?
Publikované odborné štúdie potvrdzujú, že symptotermálna metóda môže byť používaná na predchádzanie tehotenstva s 99% spoľahlivosťou. Je to rovnaký
výsledok, aký majú antikoncepčné prípravky a je lepší, než sa dá očakávať od ktorejkoľvek bariérovej antikoncepcie (napr. kondóm).

Čo je Pearlov index?
Pearlov index označuje počet tehotenstiev, ku ktorým môže prísť v priebehu 1 roka, pokiaľ 100 žien v plodnom období používa sledovanú metódu. Zo štúdií spoľahlivosti robených v rokoch 2000-2004 udáva tieto hodnoty:
Symptotermálna metóda 0,8-3
Hormonálna antikoncepcia 0,1-3
Kondóm 3-20
Prerušovaný styk 8-38

Môže STM pomôcť dosiahnuť tehotenstvo?
Áno. Pri používaní PPR sa naučíte rozoznávať najplodnejšie dni svojho cyklu a využívať spoločnú plodnosť čo najlepšie. Vaše záznamy cyklov môžu tiež objasniť, čo spôsobuje vašu neplodnosť. V niektorých prípadoch sa dá problém vyriešiť dokonca len správnou výživou.
PPR pomohlo mnohým párom so zníženou plodnosťou dosiahnuť žiadané tehotenstvo a záznamy uplynulých cyklov sú veľmi užitočnou pomôckou pre tie páry, ktorých liečba vyžaduje lekársku pomoc.

Aký má PPR vplyv na manželstvo?
Medzi pármi, ktoré používajú PPR, je percento rozvodov veľmi nízke. Pohlavné sebaovládanie, ktoré niektorí označujú za negatívum PPR, naopak posilňuje manželský vzťah a preto manželia prežívajú PPR veľmi pozitívne. Zisťujú, že periodická abstinencia udržuje ich vzťah svieži, zlepšuje ich schopnosť medzi sebou otvorene komunikovať a pomáha im viac si vážiť jeden druhého. PPR naviac pomáha rozvíjať aj ostatné charakterové vlastnosti potrebné pre manželskú vernosť a pevnosť.

Je "prirodzené" plánovanie rodičovstva prirodzené?
Prirodzenosť PPR spočíva v tom, že manželia rešpektujú svoju plodnosť, ktorá je prirodzenou súčasťou ľudskej bytosti. Nesnažia sa ju vonkajším neprirodzeným zásahom zablokovať alebo ju úplne odstrániť. Nemanipulujú so svojou plodnosťou, ale ju využívajú pre svoje vzájomné dobro. Ak toto dobro v určitom období života pre nich predstavuje predchádzanie počatia, sú ochotní prijať na nevyhnutne nutnú dobu (približne 10 dní cyklu) zrieknutie sa plného intímneho manželského objatia. S periodickou zdržanlivosťou v sexuálnom živote je to podobne ako v hocičom inom - ak chce človek niečo dosiahnuť, je potrebné, aby vynaložil určité úsilie, čo nie je vždy ľahké alebo jednoduché. Pre mnohé manželské páry môže byť obdobie zdržanlivosti náročné, ale to neznamená, že je to neprirodzené, alebo nezvládnuteľné. Obdobie, v ktorom sa manželia zrieknu plného intímneho manželského objatia je časom pre
rozvoj netelesných foriem rozvíjania lásky a budovania manželského vzťahu a prináša manželskému páru v každom cykle nanovo zintenzívnenie erotickej túžby.

Liga nie je len vzdelávacia organizácia a keďže človek je tvor spoločenský, ponúka všetkým, ktorí majú záujem, členstvo ako možnosť pridať sa ku skupine rovnako zmýšľajúcich ľudí, s cieľom vzájomne sa povzbudzovať a podporovať, aby sa manželia žijúci životný štýl založený na čistote ich vzájomného vzťahu necítili v dnešnej spoločnosti osamotení. Do LPP môže vstúpiť každý, kto má úctu k životu a stotožňuje sa s cieľmi Ligy - chrániť život od počiatku až po prirodzenú smrť, šíriť zdravý životný štýl medzi mládežou a pomáhať manželom pri prirodzenom plánovaní rodičovstva.
Aj keď doposiaľ a pravdepodobne ani v budúcnosti sa všetci, ktorých LPP spája, naraz osobne nestretnú, pocit spolupatričnosti sa buduje neformálnou vzájomnou podporou a pomocou a prostredníctvom vydávania bulletinu Noviny z rodiny LPP, ktorý vychádza 5x do roka.
Zároveň Liga raz za rok organizuje spoločné stretnutie - konferenciu, ktorá je otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do aktivít LPP, alebo potrebujú načerpať povzbudenie.
Liga rozlišuje dve formy členstva - pasívne a aktívne.
Pasívnejšiu formu členstva, označovanú ako sympatizanti LPP, tvoria osoby, ktoré majú záujem dostávať spravodaj Noviny z rodiny LPP, ale okrem zaplatenia symbolického registračného príspevku, ktorým podporia aktivity LPP, nie sú ničím viazaní.
Aktívne členstvo získavajú tí, ktorí zoberú na seba určité konkrétne záväzky v zmysle stanov a priamo sa angažujú ako učitelia, poradcovia STM alebo zástupcovia LPP.
Registrovaní sympatizanti aj aktívni členovia dostávajú z ústredia LPP 5x za rok bulletin Noviny z rodiny LPP a majú nárok na 1 zošit Záznamových tabuliek ročne, ak o ne pri obnovení registrácie požiadajú.
Záväzok plynúci z členstva v Lige je: mať pozitívny vzťah k životu, zaplatiť členský príspevok, alebo sa iným spôsobom angažovať v práci Ligy.
Ak by ste mali záujem pripojiť sa do spoločenstva priaznivcov LPP, čomu by sme sa potešili, môžete tak urobiť vyplnením a odoslaním registračnej karty, prípadne registráciou cez internet na adrese http://www.lpp.sk