Používame cookies. +

Tento príspevok je prepis infolistov za oba polroky r.2018, ktorými sme informovali pravidelných darcov Ligy o našich aktivitách.

* *

Milí priatelia,

každý rok v priebehu júla vám, našim podporovateľom, prinášame prehľad o našej práci z ústredia Ligy, ako aj o angažovanosti ostatných lektorských párov a poradkýň LPP za uplynulý polrok. S úprimnou vďačnosťou to robíme aj teraz.

1.) Kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti Plodnosť nie je problém, ale dar!

V prvom polroku sme lektorovali 4 nové kurzy:

 • Šulekovo (1. 2. , 15. 3. a 19. 4),
 • Plevník – Drienové (13. 3., 11. 5. a 1. 6.),
 • Nitra – UPC Pavla Straussa (17. 4. a 24. 4.),
 • Ružomberok – UPC Jána Vojtaššáka (13. 3. a 23. 5.).

Dokončili sme 2 kurzy:

 •  v Zlatých Moravciach domáci kurz z jesene minulého roka (20. 2.),
 •  kurz v Záhorskej Bystrici (8. 5.), ktorý tam tento rok začali manželia Jakubcovci.

Tesne pred prázdninami sme začali kurz v Pliešovciach (25. 6.)

Na zrealizovaní ďalších 8 verejných kurzov sa podieľali:

 •  manželia Jakubcovci, mali kurzy v Záhorskej Bystrici (25. 2. ,17. 3.) a na Trnávke (26. 3., 9. 4. a 16. 4.)
 •  manželia Košťálovci, mali kurz v Centre pre rodinu v Trenčíne ( 25. 2, 11. 3. a 22. 4)
 •  manželia Fojtíkovci, mali kurz v Centre pomoci pre rodinu (CPpR) v Trnave (25.4., 5.6. a 4.7.)
 •  manželia Dobríkovci, mali tiež kurz v Trnave (2. 5., 31. 5. a 28. 6.)
 • manželia Slebodníkovci, mali kurz v Košiciach v Inštitúte rodiny (20. 5., 8. 6. a 15. 6)
 • manželia Garberovci, mali kurz v Prešove (24. 5. , 7. 6. a 21. 6.)
 • manželia Schindlerovci, ktorí vypomohli kurzom v Bratislave ( 14. 5., 28. 5 a 4. 6.)

Okrem uvedených verejných kurzov manželia Košťálovci, Schindlerovci a Benkovci lektorovali aj domáce kurzy, ktorých bolo v I. polroku sedem.

V apríli manželia Dobríkovci (26.4.) v Trnave a moja manželka Simonka (25. 4.) v Zlatých Moravciach urobili na podnet účastníčok predchádzajúcich kurzov STM pokračovacie stretnutia kurzu STM a pomohli im ”oprášiť” poznatky z STM a poskytli poradenstvo pre ich konkrétnu situáciu.

2.) Prednášky o manželskej čistote a zodpovednom rodičovstve v rámci prípravy pre snúbencov

V priebehu I. polroka sme sa stretli so snúbencami 16-krát:

 • dve stretnutia (9. – 11. 2. a 25. – 27. 5.) v rámci víkendových kurzov pre snúbencov zlatomoraveckého dekanátu, ktoré sme organizačne zabezpečovali a lektorovali témy - Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva, Manželská čistota a PPR a Príprava na rodičovstvo a výchova detí,
 • štyri individuálne stretnutia so snúbencami doma (24.1. , 18.2. , 7. 5. a 27. 6),
 • trikrát sme boli v Nitre na Kalvárii (27. 1. , 17 .3. a 12. 5.), raz v Šuranoch (23. 2.), raz sme dostali pozvanie z Banskobystrickej diecézy z farnosti Prochoť ( kde sme boli 2. 5.) a päťkrát nás pozvali z Bratislavskej arcidiecézy; vo farnosti Šamorín sme boli 2. 3., v Záhorskej Bystrici 11. 3., v Mod- rom kostolíku 17. 5. a v Univerzitnom pastoračnom centre Jozefa Freinademetza 14. 4. a 2. 6.,

V súvislosti so snúbeneckými prípravami sme sa na základe pozvania z Rady pre rodinu KBS zúčastnili 20. 1. v Žiline pracovného stretnutia užšej pracovnej skupiny, ktoré bolo zvolané s cieľom výmeny skúseností za 10 rokov kurzovej prípravy snúbencov. Organizátori nás oboznámili s vyhodnotením dotazníka k tejto forme prípravy a venovali sme sa príprave spoločného celoslovenského stretnutia spolupracovníkov v príprave na manželstvo, cieľom ktorého bude aktualizovať a prehĺbiť súčasnú kurzovú prípravu na základe skúseností od r. 2009, keď sa začali prvé pilotné kurzy prípravy na manželstvo.

Rovnako ako pri predchádzajúcom odseku dopĺňam , že pri príprave snúbencov sa v 1. polroku angažovali aj ďalšie páry a poradkyne Ligy, a to nasledovne:

 • manželia Jakubcovci v Bratislave na Trnávke (28. 2. a 20. 6.), v Univerzitnom pastoračnom centre Jozefa Freinademetza (18. 3.) a vo farnosti Šamorín (7. 4.),
 • manželia Fojtíkovci v Trnave, zapojením sa do Snúbeneckých večerov v CpR ( tvorených piatimi stretnutiami), ktoré mali dvakrát: od 28. 2 do 28. 3. a od 2.5. do 30. 5.,
 • manželia Košťálovci v Dubnici nad Váhom (10. 3. a 9. 6.), v Prievidzi (10. 3.) a v Nitre na Kalvárii (27. 5.),
 • manželia Slebodníkovci v Košiciach, vo farnosti na sídlisku Ťahanovce (26. 1.,16. 3, a 25. 5.) a na Inštitúte rodiny (6. 4.),
 • manželia Mikovci v Košických Olšanoch,
 • manželia Schindlerovci vo Vaďovciach a v Novom Meste nad Váhom,
 • manželia Skoršepovci v Martine a v Žiline,
 • manželia Kurillovci v Kluknave,
 • manželia Benkovci v Liptovských Sliačoch,
 • manželia Dibdiakovci v Zákamennom.

3.) Ďalšie prednáškové/ lektorské aktivity

Prednášky na stredných školách

Medzi študentov stredných škôl chodíme s prednáškou Rozumieš reči svojho tela?, v rámci ktorej im predstavíme súvislosti fungovania plodnosti, neantikoncepčný životný štýl a zodpovedáme na otázky, ktoré položia. Podľa časovej dotácie konkrétnej školy sa jedná o jednu alebo dve štyridsaťpäťminútové vyučovacie hodiny. V priebehu I. polroka sme sa stretli:

 • 16.2. so študentmi gymnázia Matky Alexie v Bratislave,
 •   6.6. so študentmi gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre,
 • 13.6. so študentmi Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach,
 • 26.4. a 22.6. so študentmi strednej zdravotníckej školy v Nitre,

     Pozvanie do školy okrem nás prijali aj manželia Garberovci, ktorí boli na Strednej zdravotníckej škole v Prešove (25. 1) a manželia Fojtíkovci, ktorí mali prednášku s diskusiou pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v Zavare (16. 5.).

Katechézy na ľudových misiách
Už viac ako 15 rokov spolupracujeme so slovenským misijným tímom spoločnosti sv. Vincenta. Pátri nás aj v tento rok pozvali na misie, ktoré robili 21. 2. v Liptovských Revúcach a 19. 3. na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Ostatné prednášky

 • 6.3. prednáška s diskusiou o vzťahovej výchove pre mamičky z Novej Bane,
 • 24.3. prednáška s diskusiou pre spoločenstvo Siloe z Novej Bane na tému Viera rozdávaním rastie.

     K šíreniu manželskej čistoty, správnemu porozumeniu učenia Cirkvi o manželskej sexualite a praktizovaniu prirodzených metód prispeli aj samostatné prednášky s diskusiou, ktoré na túto tému mali manželia Košťálovci v Zuberci 18. 2. v rámci Národného týždňa manželstva, manželia Slebodníkovci v Košiciach na KVP (14. 1.) a manželia Fojtíkovci v Majcichove (11. 4.).

4.) Účasť Ligy na podujatiach a aktivitách organizovaných inými organizáciami a združeniami

Už tradične mala Liga zastúpenie:

 • na Púti zaľúbených v Šaštíne (17. 2.), kde sa prišli so svojimi skúsenosťami a poznatkami podeliť s mladými manželia Schindlerovci,
 • na Dni rodiny v Trnave ( 20. 5.) a v Košiciach (27. 5.), kde boli k dispozícii na rozhovor a prezentovali aktivity a materiály Ligy manželia Fojtíkovci a manželia Slebodníkovci s poradkyňou Ligy p. Adrianou Krafčíkovou,
 • na festivale Lumen v Trnave (15. – 16 . 6), kde opäť ochotne prišli poslúžiť manželia Fojtíkovci,

Manželia Fojtíkovci zastupovali Ligu aj na stretnutí mladých On je živý v Nitre (3.2.) a na XX. ročníku konferencie Vyber si život (23. a 24. 3.) v Rajeckých Tepliciach, zameranej na výchovu a vzdelávanie k ochrane života a jeho dôstojnosti;

Viaceré páry sa v mieste kde pôsobia aktívne zapojili do príprav a programu Národného týždňa manželstva (12. – 18. 2.).

Liga pár páru bola signatárom:

     Ako partner a jeden zo sponzorov podporila Liga aj 2. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, ktorú organizovala Asociácia za život a rodinu, podporila 7. ročník Pochodu Hrdí na rodinu a zapojila sa do šírenia a podpory viacerých petícií ochraňujúcich rodinu a manželstvo muža a ženy.

5.) Práce na projektoch LPP, zabezpečení chodu organizácie a vybavovaní agendy, spadajúcej pod činnosť ústredia LPP

V prvom polroku bolo hlavnou prioritou dobre pripraviť stretnutie slovenských lektorských párov. To sa uskutočnilo v Ružomberku 21. 4. Výstupom tohto stretnutia bol záväzný vnútorný materiály LPP Poslanie, charizma a hodnoty LPP v SR . Dokument pojednáva o tom, ako v súčasnej situácii realizovať ciele LPP podľa zámeru vyjadreného v platných stanovách LPP a prehĺbiť osobnú zaangažovanosť členov LPP. Samostatnou prílohou tohto dokumentu je Vízia LPP pre rok 2018 , ktorá obsahuje konkrétne ciele vytýčené pre tento rok a umožňuje po uplynutí roka objektívne posúdiť reálny stav Ligy, čo sa týka jej služby a vnútorného fungovania. (V prípade vášho záujmu o tieto dokumenty vám ich zašleme mailom.)

Jedným z viditeľných výstupov Vízie... je nové logo Ligy pár páru. Keďže pôvodné logo, ktoré sme prevzali od materskej organizácie CCLI (a poslovenčili) vzniklo v r. 1971 a nezodpovedalo dnešnej dobe, rozhodli sme sa vytvoriť nové, ktorého vizuál by dával jasný odkaz charakterizujúc zameranie našej organizácie a jej služby.Grafický návrh vytvorila Ing. arch. Barbora Krátka a do konečnej grafickej podoby ho upravil Mgr. Adam Prentis, PhD. Vizuál loga symbolizuje biblický odkaz charakteristický pre to, čo Liga chce tlmočiť verejnosti:

„Boh stvoril človeka na svoj obraz…, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27),

a „Muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24);

Boh je spoločenstvo osôb prepojených vzájomnou láskou a manželstvo je/má byť obrazom takejto lásky. Spojenie dvoch postáv v jednu vytvárajúcu srdce symbolizuje, že sme stvorení na Boží obraz a že manželia sú pozvaní „prilipnúť k sebe a byť jedným telom".

V tmavo-sivej aj farebnej verzii je znázornený špecifický dar muža a dar ženy, ktorý každý je sám sebou, ale tým, že sa navzájom dávajú jeden druhému, budujú jednotu stvárnené jedným spoločne vytvoreným srdcom .

Prepletené ruky do ležatej osmičky odzrkadľujú nekonečnú Božiu lásku, ktorú si manželia majú navzájom preukazovať a spoločne ju odovzdávať ďalej;

Nové logo odsúhlasila a prevzala aj naša sesterská organizácia Liga pár páru Českej republiky na svojom národnom stretnutí, ktoré sa konalo od 15. do 17. júna v Deštnom v Orlických horách. Tohto stretnutia sme sa zúčastnili spolu aj s Ing. Imrichom Schindlerom.

Z ďalších projektov, ktoré sa podarilo dokončiť (zásluhou Štefana Schindlera), je mobilná aplikácia Plodnosť a Lieky, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť z Google Play na adrese:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stesch.lpp.sk.medifert
     Na stretnutí v Deštnom predstavil Imrich Schindler aj funkčnú pracovnú verziu počítačového programu s názvom Trenažér vyhodnocovania cyklov, ktorý je určený pre účastníkov kurzov aj tých, ktorí sa učia STM sami z Príručky STM. Program by mal byť dokončený a daný na odskúšanie po jesennej spoločnej česko-slovenskej konferencii LPP v Kroměříži v októbri tohto roka.

V druhom štvrťroku sme pracovali na príprave aktualizovanej dotlače Záznamových tabuliek, ktoré budeme opäť tlačiť v dvoch variáciách: v klasickej, s mriežkovým rastrom na zaznamenávanie bazálnej teploty, a v číslicovej verzii s predtlačenými hodnotami teploty v krúžkoch. Táto si našla tiež nemálo priaznivcov spomedzi používateľov STM.

Štandardne väčšinu pracovného času v ústredí Ligy denne zaberie vybavovanie bežnej agendy, t. j. internetové, telefonické a (príležitostne) aj osobné poradenstvo, odpovedanie na maily, balenie a distribúcia objednávok (tých bolo za prvých šesť mesiacov viac ako 300), vedenie účtovníctva a aktualizácia databáz. Tento polrok sme okrem bežnej agendy venovali energiu a čas na získanie 2 % a zapracovanie smernice EU o ochrane osobných údajov (GDPR) v našej organizácii.

Toľko prehľad práce, ktorú sme v Lige mohli aj vďaka vašej finančnej podpore na naše aktivity a môj plat zrealizovať.

Štatistika je jedna vec, ktorá môže dať istý obraz o našej činnosti. Nedokáž však vystihnúť všetko. Čísla sú jedna strana mince a ľudia a ich životné príbehy tou druhou. Máme radosť z dôvery, ktorú voči nám ľudia stále prejavujú a vnímame veľký záväzok, ktorý máme voči nim a samozrejme aj vám.

Na záver ako pri predchádzajúcich infolistoch sa opäť s vami "rozlúčime" textom mailu, ktorý sme dostali tento mesiac ako poďakovanie od istého mladého ženatého muža, ktorý nás vyhľadal, aby sme mu pomohli zorientovať sa v tom, čo je manželská čistota. To poďakovanie, hoci bolo adresované nám patrí aj vám, ktorí za našou službou stojíte.
„Ďakujeme Vám - vyriešili ste moju/našu dilemu o tom či sa v našej manželskej intimite správame HRIEŠNE ALEBO NIE! Sme Vám za to veľmi vďační a teším sa, že môže byť naše manželské lôžko čisté – nepoškvrnené a vedúce k budujúcej láske! Za seba hovorím, že som objavil RADOSTNÚ ZVESŤ O SEXE A MANŽELSTVE a teším sa, že to náš dobrý Pán BOH takto úžasne vymyslel..."

V Zlatých Moravciach 19. 7. 2018

Ing. Jozef Predáč výkonný riaditeľ LPPvSR 

*******************************************************************************************************

Sumár vykonanej práce za II. polrok 2018 je nasledovný:

1.) Kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania plodnosti

V druhom polroku sme lektorovali 2 nové verejné kurzy:

 • Brezno (6.11. a 9.12.),
 • Považská Bystrica (10.11. a 1.12.)   
  a od novembra sme začali domáci kurz / sprevádzanie pre jednu pani, ktorá nás kontaktovala na podnet kňaza.

Na zrealizovaní ďalších verejných kurzov sa podieľali:

 • manželia Jakubcovci, mali kurzy v Banskej Bystrici u saleziánov na Sásovej (21. a 22.7.) a v Bratislave na Trnávke (23.10., 5.11. a 11.)
 • manželia Košťálovci, mali kurz v Jacovciach (27.7. a 28.7.) a v Centre pre rodinu v Trenčíne ( 10, 18. 11. a 2.12.)
 • manželia Slebodníkovci v Košiciach v Inštitúte rodiny (1.12. a 12.)
 • manželia Garberovci v Prešove v Centre Márie Wardovej (23. 10. - sa uskutočnilo zatiaľ prvé stretnutie kurzu)

Okrem uvedených verejných kurzov lektorské páry a poradkyne viedli ďalšie štyri domáce kurzy:

 • manželia Semanovci v Dolnom Kubíne
 • manželia Schindlerovci vo Vaďovciach
 • manželia Benkovci v Kravanoch pri Poprade
 • pani Adriana Krafčíková v Drienovskej Novej Vsi

2.) Prednášky o manželskej čistote a zodpovednom rodičovstve v rámci prípravy pre snúbencov  

 V priebehu II. polroka sme boli požiadaný o prednášku pre snúbencov 11-krát:

 • 14.10. sme v rámci víkendového kurzu pre snúbencov zlatomoraveckého dekanátu, lektorovali témy - Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva, Manželská čistota a PPR a Príprava na rodičovstvo a výchova detí,
 • dvakrát sme boli v Šuranoch (31.8. a 10.),
 • raz v Nitre na Chrenovej (28.7.),  raz u verbistov na Kalvárii (30.9.),
 • raz v Univerzitnom pastoračnom centre Jozefa Freinademetza v Bratislave (27.10.), raz v Prievidzi (15.9.), raz v Dome Quo vadis v Bratislave (24.11.) a dve individuálne stretnutia so snúbencami sme mali doma (14.8. a 13.12.).

       V súvislosti s prednáškami pre snúbenecov sme dostali pozvanie z Hnutia kresťanských rodín na Slovensku, ktoré plánovalo prehĺbiť svoj program Ohne stretnutia snúbencov o tému manželskej čistoty a PPR. V sobotu 10.11. sme v kláštorných priestoroch v Melčiciach- Lieskovom prezentovali lektorským párom, ktorí slúžia snúbencom našu prednášku a odpovedali na položené otázky. Dali sme im k dispozícii pripravenú prezentáciu aj s textami k jednotlivým slajdom, ktoré sme pri tejto príležitosti vypracovali.

     Zároveň vzhľadom na nárast kurzovej prípravy snúbencov vo viacerých diecézach a dôležitosť dobrej prípravy párov, ktoré sú ochotné sa angažovať, sme začali s pilotným projektom vzdelávania pre tieto páry. Táto príprava na rozdiel od štandardnej prípravy lektorských párov LPP vyučujúcich STM je zameraná na pochopenie a správne vysvetlenie ľudskej plodnosti a jej príznakov, ale nejde do detailov jednotlivých pravidiel symptotermálnej metódy, ktorú šírime avšak kladie rovnako vysoké nároky na poznanie učenia Katolíckej cirkvi a jeho správnej interpretácie v oblasti manželskej čistoty.

     V súčasnosti sa do tejto prípravy zapojili tri manželské páry - jeden z Bratislavy a dva zo Žilinskej diecézy s ktorými sme mali osobné stretnutia.

     Rovnako ako pri predchádzajúcom odseku dopĺňam , že pri príprave snúbencov sa v II. polroku angažovali aj ďalšie páry a poradkyne Ligy, a to nasledovne:

 • manželia Jakubcovci v Bratislave v Univerzitnom pastoračnom centre Jozefa Freinademetza (8.9. a 24.11.),
 • manželia Glovaťákovci v Zákamennom (17.11.).
 • manželia Košťálovci v Dubnici nad Váhom (1.9.),
 • manželia Schindlerovci na Myjave (1.8.) a vo Vaďovciach a v Novom Meste nad Váhom (obe 1.9.)
 • manželia Skoršepovci v Martine farnosť Sever (7.10.) a v Žiline (25.11.),
 • manželia Kurillovci v Kluknave(1.8.),
 • manželia Glovaťákovci v Zákamennom (17.11.).

Manželia Fojtíkovci v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave zorganizovali a viedli Večery spoznávania sa pre zaľúbených (päť stretnutí od 14.11. do 12.12.).

3.) Ďalšie prednáškové/ lektorské aktivity
     
Prednášky na stredných školách

      V II. polroku prišlo jedno pozvanie urobiť prednášku a diskutovať so stredoškolákmi a to zo Strednej zdravotníckej školy v Nitre. 5.12. sme mali 3 x 1 vyučovaciu hodinu v rámci ktorej sme predstavili súvislosti fungovania plodnosti, neantikoncepčný životný štýl a zodpovedali na otázky, ktoré položili.
     Pozvanie do škôl okrem nás prijali aj manželia Garberovci, ktorí boli opäť na Strednej zdravotníckej škole v Prešove (7.11. a 8.11.).

Katechézy na ľudových misiách

    V druhom polroku sme poslúžili krátkym príhovorom so svedectvom v rámci ľudových misií  v Lučenci (21.10). Na misiách v Horovciach (26.9.) sa veriacim prihovorili manželia Mikovci a 12.12. v Novej Ľubovni manželia Kurillovci.

Ostatné prednášky

- 26. 7. sme boli pozvaní organizátormi formačného pobytu Oáza nového života I. v Rodinkove v Belušských Slatinách hovoriť o sexuálnej intimite v manželstve pre účastnícke páry a odpovedať im na položené otázky k tejto téme

- 9.10.  sme prednáškou Katolícke manželstvo za dverami spálne začali realizovať projekt pravidelnej spolupráce Ligy pár páru s o.z. Tu som v Brezne  (https://oztusom.sk/oz-tu-som/ )

K šíreniu manželskej čistoty , správnemu porozumeniu učenia Cirkvi o manželskej sexualite a praktizovaní prirodzených metód prispeli aj:
- manželia Slebodníkovci prednáškou na stretnutí Kána pre manželov v Spišskom Podhradí (25.7.)
- diskusie s mladými pri stánku Ligy pár páru na celoslovenskom stretnutí mládeže P18 v Prešove (28.7.), kde sa im venovali manželia Garberovci a pani Adriana Krafčíková

4.) Spolupráca s inými organizáciami, zastupovanie Ligy
     Mimo vyššie zmienených aktivít na ktorých sme v II. polroku participovali ( P18, Stretnutie Kána pre manželov, Oáza nového života, HKR....) sa Liga stala zmluvne dohodnutým spolupracujúcim subjektom Fóra života pri realizovaní projektu Mimogeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Ten je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a jeho cieľom je vytvorenie databázy (platforiem) inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín.
     29.septembra sme spolu s manželmi Schindlerovými, Jaroslavom Slebodníkom a Branislavom Garberom zastupovali Ligu na stretnutí zástupcov združení, ktoré sa venujú šírenie niektorej z metód PPR konanom v Žiline za účasti zástupcov bioetickej subkomisie KBS.

     V priebehu II. polroka som sám alebo spolu s manželkou Simonkou zastupoval Ligu na podujatiach platforiem a združení, ktorých sme členmi ako právnicá osoba, konkrétne sa jednalo o:
- účasť na konferencii Chudoba a rodiny, organizovaná 15.10. pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Fórom kresťanských inštitúcií, Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a CitizenGO
- Snem a zasadnutie Rady Slovenskej spoločnosti pre rodinu (19.11.)
- Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (19.11.)
- koncoročné stretnutie Fóra života a členských organizácií (4.12.)

5.) Práce na projektoch LPP, zabezpečení chodu organizácie a vybavovaní agendy, spadajúcej pod činnosť ústredia LPP

       Najnáročnejším projektom a vyvrcholením osvetovo - vzdelávacích aktivít Ligy v tomto roku bola konferencia 50 rokov Humanae vitae, ktorej sme boli spoluorganizátori. Konferencia sa uskutočnila v sobotu 20.10. na arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži a vďaka TV Lux, ktorá tam vyslala svoj štáb si bude môcť verejnosť vypočuť prednášky, ktoré tam odzneli. V súčasnosti sa pripravuje do tlače zborník z konferencie a na webstránke Ligy už máme zverejnené videonahrávky niektorých prednášok.
Prednáška Dr. Karla Skočovského : https://www.lpp.sk/na-stiahnutie/download/24-konferencia-50-rokov-humanae-vitae/234-prednaska-dr-karla-skocovskeho
Príhovor biskupa Josefa Nuzíka: https://www.lpp.sk/na-stiahnutie/download/24-konferencia-50-rokov-humanae-vitae/233-prihovor-otca-biskupa-nuzika
Na konci novembra ukončili záverečným komisionálnym osobným pohovorom školenie na lektorov LPP manželia Štefan a Monika Glovaťákovci z Oravskej Polhory a získali certifikát učiť symptotermálnu metódu, vykonávať poradenstvo a zastupovať Ligu pár páru.
    V príprave na získanie certifikátu lektorov LPP sa posunuli aj manželia Holosovci z Budče, ktorý odovzdali ďalší stupeň prípravných testov.
    Pracovali sme na vydaní a distribúcii dvoch čísiel Novín z rodiny LPP a tlači novej edície záznamových tabuliek a kartičky s pojmami a pravidlami STM.

    Štandardne väčšinu pracovného času v ústredí Ligy denne zaberie vybavovanie bežnej agendy, t. j. internetové, telefonické a (príležitostne) aj osobné poradenstvo, odpovedanie na maily, balenie a distribúcia objednávok (tých bolo za druhý polrok skoro rovnako ako v I. polroku - 300), vedenie účtovníctva a aktualizácia databáz.
Toľko prehľad práce za druhý polrok tohto končiaceho sa kalendárneho roka.

- - -

Na záver pridávam jedno poďakovanie z mailov, ktoré sme dostali a ktoré právom patria aj vám našim pravidelným podporovateľom, nakoľko bez finančného zabezpečenia by naša práca nebola možná v takom rozsahu a kvalite ako sme ju počas roka 2018 robili: 

„Chceme s manželkou poďakovať LPP za Vašu činnosť a naozaj neoceniteľnú prácu, ktorú robíte :) Veľmi pekne Vám ďakujeme za kurzy, ktoré poskytujete, internetovú poradňu (asi jedinú svojho typu na Slovensku z oblasti orientovania sa v plodnosti, neplodnosti, etiky, gynekológie, vedenie v prechádzaní tehotenstva ako aj vedenie ku dosiahnutiu tehotenstva, čo vnímame v našom okolí čoraz väčší a väčší problém. Ani si neviete predstaviť koľko ľudom ste už pomohli v rôznych oblastiach a problémoch a týmto ešte predtým ako položím otázku Vám chcem vyjadriť veľmi veľké ĎAKUJEME :-) D+D " 

V Zlatých Moravciach 18. 12. 2018                                                                                                                               
Spracoval: Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ LPP v SR